Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka www.lazany.sk

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / ky ZŠ s MŠ LazanyVytlačiť
 

Obec Lazany
so sídlom Hlavná 59/56, 972 11
Lazany

v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

V ý b e r o v é   k o n a n i e

na obsadenie miesta  

riaditeľa/ky  Základnej školy s materskou školou, Školská 423/5, Lazany

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky, iné kritéria a požiadavky:

1) vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa a odbor vzdelania pre uvedený druh školy stanovené vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,

2) najmenej päť rokov pedagogickej činnosti,

3) vykonanie prvej atestácie,

4) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

5) občianska bezúhonnosť,

6) zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť),

7) ovládanie štátneho jazyka,

8) predloženie návrhu koncepcie rozvoja ZŠ s MŠ, Školská 423/5, Lazany,

9) požiadavka najneskôr do troch rokov od ustanovenia do funkcie riaditeľa školy ukončiť funkčné vzdelávanie.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • doklady o dosiahnutom stupni vzdelania,  vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach,
 • doklad o vykonaní 1. atestácie,
 • doklad o dĺžke pedagogickej činnosti,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 • preukázanie zdravotnej spôsobilosti (telesnej a duševnej) pre výkon pozície riaditeľa – potvrdenie,
 • profesijný životopis,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nebol odvolaný z funkcie riaditeľa školy z dôvodov uvedených v § 3 ods. 7 písm. a), c) a  e) alebo ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z.,
 • vypracovaný vlastný návrh koncepcie rozvoja školy,
 • písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov pre účely výberového konania (podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.).


Písomné žiadosti o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi (úradne overené fotokópie) posielajte alebo osobne doručte najneskôr do 23. marca 2018 do 1300 hod. na adresu
Obecný úrad , Hlavná 59/56, 972 11 Lazany.

Obálku označte heslom „VÝBEROVÉ KONANIE ZŠ s MŠ LAZANY  -  NEOTVÁRAŤ“.
 

Dátum, miesto a hodinu výberového konania písomne oznámi príslušná rada školy tým uchádzačom, ktorí spĺňajú kritériá vyhláseného výberového konania.

V Lazanoch, dňa 01. 03. 2018                                                           

                                                                                    Ing. Jana Matiašková
                                                                                          starosta obce


 
 

PozvánkaVytlačiť
 

Sielnica_Velka noc 2018.png


 
 

Kanalizácia Aglomerácia Nedožery-BrezanyVytlačiť
 

bližšie informácie nájdete tu


 
 

dnes je: 20.3.2018

meniny má: Víťazoslav, Klaudius

webygroup
ÚvodÚvodná stránka