Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Lazany, okres Prievidza, Trenčiansky kraj

Úvodná stránka www.lazany.sk

AKTUÁLNE OZNAMY

Vytlačiť
 

Dr. KITTELOVÁ NEORDINUJE

Zdravotné stredisko Nedožery Brezany, MUDr. Kittelová,

oznamuje svojim pacientom, že

vo štvrtok 23. marca a v piatok 24. marca nebude ordinovať.

V súrnych prípadoch bude zastupovať MUDr. Krajči v Nitrianskom Pravne.


KNIŽNICA ZATVORENÁ

Vedúca knižnice oznamuje čitateľom, že

v piatok 24. marca bude knižnica

ZATVORENÁ.


ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU (BRO)

"JARNÉ UPRATOVANIE"

od soboty 18.03.2017 

bližšie informácie 


OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.,

oznamuje občanom, že dňa

27. apríla 2017 v čase od 7.30 h do 15.30 h

bude v obci Lazany na ulici Školská prerušená distribúcia elektriny

z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.


 DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI A DAŇ ZA PSA

Aký je termín splatnosti dane z nehnuteľnosti a dane za psa?

Až po doručení rozhodnutia. V prípade, že občan neuhradí daň v plnej výške naraz, môže sa rozhodnúť uhradiť ju v nasledovných dvoch splátkach:

 1. splátka - je splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia (t. j. do 30 dní od doručenia rozhodnutia)
 2. splátka - je splatná do 31. augusta 2017.

KOMUNÁLNY ODPAD A DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD

Aký je termín splatnosti poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad?

Až po doručení rozhodnutia. V prípade, že občan neuhradí poplatok v plnej výške naraz, môže sa rozhodnúť uhradiť ho v nasledovných dvoch splátkach:

 1. splátka - je splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia (t. j. do 30 dní od doručenia rozhodnutia)
 2. splátka - je splatná do 30. septembra 2017.

OZNAM PRE CHOVATEĽOV A DRŽITEĽOV PSOV

Obecný úrad dáva do pozornosti
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o podmienkach držania psov
na území obce Lazany, ktoré bolo schválené dňa 3.9.2012 a stále je v platnosti.

Nakoľko na obecný úrad prichádzajú čoraz častejšie podnety od občanov ohľadne znečisťovania verejných priestranstiev výkalmi od psov, je potrebné opäť pripomenúť niektoré z povinností chovateľom a držiteľom psov.

Vybrané ustanovenia, na ktoré sa zabúda a povinností, ktoré sú najčastejšie porušované:

 • za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad,
 • držanie psov v bytoch obytných domov sa riadi domovým poriadkom,
 • vstup so psom je zakázaný:
  • do kultúrnych a športových zariadení,
  • do priestoru v okruhu 10 m od detských ihrísk,
  • na plochy reprezentačnej verejnej zelene,
  • do areálov a priestorov školy a školských zariadení,
  • do kostola a na cintorín,
  • v bezprostrednej blízkosti vstupov do obytných domov,
  • do obchodov a reštaurácií,
  • do priestorov obecného úradu a pošty,
 • voľný pohyb psov v obci je zakázaný s výnimkou priestorov cvičiska a v nehnuteľnostiach držiteľa psa, pokiaľ sú bezpečne ohradené,
 • ten, kto psa vedie, je povinný vodiť ho tak, aby zamedzil znečisťovaniu verejných priestranstiev, spoločných priestranstiev bytových domov, verejnej zelene, spevnených plôch a pod.
 • ak pes znečistí výkalmi verejné priestranstvo, je osoba, ktorá psa vedie, povinná  výkaly bezprostredne  odstrániť,
 • priestupku sa dopustí držiteľ psa ak nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených (pokuta do výšky 65 eur),
 • priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa (pokuta do výšky 65 eur),
 • priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil  verejné priestranstvo (pokuta do výšky 65 eur).

Celé znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2012 o podmienkach držania psov na území obce Lazany nájdete na webovej stránke obce – www.lazany.sk ako i na obecnom úrade k nahliadnutiu.


!!! DÔLEŽITÝ OZNAM !!!

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza

Mariánska 6, 971 01 Prievidza

n a r i a ď u j e 

vo vymedzenom pásme dohľadu vtáčej chrípky

VETERINÁRNE OPATRENIA NA KONTROLU CHORÔB ZVIERAT.

bližšie informácie

 


 


 
 

Vytlačiť
 

JUBILEJNÉ SOBÁŠE 

Zbor pre občianske záležitosti pripravuje v mesiaci máj výročné jubilejné sobáše.

Touto cestou by sme chceli požiadať manželské páry, ktoré v rokoch 2013 až 2017
oslávili svoje 25., 50. a 60. výročie svadby, aby sa nahlásili na Obecný úrad v Lazanoch osobne, príp. telefonicky do 31. 3. 2017.

Jubileá od roku 2013 až 2017:

 • 25. výročie oslávili – uzavretie manželstva v rokoch 1988, 1989, 1990, 1991, 1992
 • 50. výročie oslávili – uzavretie manželstva v rokoch 1963, 1964, 1965, 1966, 1967
 • 60. výročie oslávili – uzavretie manželstva v rokoch 1953, 1954, 1955, 1956, 1957.

Bližšie informácie na tel. čísle 0905551641.


ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIE

Štatistický úrad SR v zmysle vyhlášky č. 291/2014 Z. z. uskutoční zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov.

Zisťovanie sa uskutoční od 1. februára 2017 do 30. apríla 2017.

V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Ďalšie informácie ohľadne štatistického zisťovania sú zverejnené na úradnej tabuli pred obecným úradom a tu.


INFORMÁCIA O ZMENE SÍDLA

Okresný úrad Prievidza oznamuje klientom a verejnosti,

že od 10. januára 2017 

odbor starostlivosti o životné prostredie

sídli na adrese:

 Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza

1.poschodie

(vstup je v átriovej časti budovy spojenej s „Titanikom“)

V prípade nejasností nás kontaktujte na telefónnom čísle: 0918635667


PREVENTÍVNE PROTIPOŽIARNE KONTROLY
V OBCI LAZANY

Vážení občania,

preventívne protipožiarne kontroly v rodinných domoch, bytových domov

a v prevádzkach podnikajúcich fyzických a právnických osôb, ktoré sa vykonávali  v roku 2016,

budú pokračovať aj v roku 2017 v tých domácnostiach a prevádzkach,

ktoré neboli zastihnuteľné.


OBČIANSKE ZDRUŽENIE NAŠE LAZANY

Aj tento rok Vás chceme požiadať o Vašu priazeň.  Podporiť nás môžete poukázaním 2% z Vašich daní nášmu občianskemu združeniu.

Identifikačné údaje sú nasledovné:

obchodné meno:   Naše Lazany

právna forma:   občianske združenie

IČO: 42373921

sídlo:  Stará cesta 656/10,  972 11  Lazany

Tlačivo na poukázanie 2% z daní si môžete prevziať osobne u predsedníčky OZ, osobne na obecnom úrade alebo si ho môžete stiahnuť z našej stránky www.naselazany.sk. Tlačivo Vám môžeme na požiadanie  zaslať aj elektronickou poštou. ĎAKUJEME!

Ak sa chcete stať aj Vy členom  občianskeho  združenia, môžete nás kontaktovať na čísle: 0905 231 024.

                                                                                                         Ing. Ľudmila Ďurošková                                                                                                                                                    predsedníčka združenia


 
 

Vytlačiť
 

BLAHOŽELALI SME...

V stredu 22. marca 2017 starostka obce a členka ZPOZu zablahoželali

pani Zdeňke Fízelovej,

Stará cesta 166/44, Lazany, k jej 80. narodeninám.

Do ďalších rokov života jej popriali všetko dobré, hlavne pevné zdravie.

 

Viac vo fotogalérií - JUBILANTI 2017


 
 

Vytlačiť
 

Rozpis svätých omší v týždni od 20.03.2017 do 26.03.2017

 


 
 

webygroup

dnes je: 25.3.2017

meniny má: Marián

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Lazany


4111416

Úvodná stránka