Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Odpadové hospodárstvo

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerovVytlačiť
 

,,JESENNÉ  UPRATOVANIE“

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov (VOK)

Obec Lazany oznamuje občanom, že od 22.10.2019 budú postupne rozmiestňované veľkoobjemové kontajnery:

 1. etapa

predpokladaný termín pristavenia kontajnerov 22.10.2019

predpokladaný termín odvozu kontajnerov 25.10.2019

 • dolný koniec na parkovisku vo vstupnom parku
 • parkovisko pred nákupným strediskom
 • park ul. Družstevná – Kútovská

 

 1. etapa

predpokladaný termín pristavenia kontajnerov 25.10.2019

predpokladaný termín odvozu kontajnerov 28.10.2019

 • ul. Školská pri rodinnom dome p. Kubíka, č. súp. 400/42
 • križovatka Poruba – Kanianka
 • parkovisko pri Dome rozlúčky v Lazanoch

 

 1. etapa

predpokladaný termín pristavenia kontajnerov 28.10.2019

predpokladaný termín odvozu kontajnerov 31.10.2019

 • parkovisko pri Dome rozlúčky v Lazanoch
 • pri Kultúrnom dome v Lazanoch
 • ul. Prieložky pri rodinnom dome p. Skáčikovej, č. súp. 207/48

 

 1. etapa

predpokladaný termín pristavenia kontajnerov 31.10.2019

predpokladaný termín odvozu kontajnerov 4.11.2019

 • parkovisko pri Dome rozlúčky v Lazanoch
 • garáže pri nájomných bytoch
 • záhradkárska osada

 

UPOZORNENIE:

Žiadame ukladať do kontajnera len objemný komunálny odpad a odpad, ktorý nie je súčasťou separovaného zberu. Zakazuje sa do kontajnerov ukladať:

 • PET flaše,
 • elektroodpad,
 • drevný odpad,
 • biologicky rozložiteľný odpad,
 • železný šrot a farebné kovy.

Uvedený odpad je potrebné likvidovať v zmysle VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom v obci Lazany.


 
 

Ako sme separovali v 1. polroku 2019 Vytlačiť
 

Ako_sme_separovali_k_30062019.png


 
 

Označovanie obalovVytlačiť
 

V obchodoch nás obklopujú tisíce rôznych výrobkov. Málokto si však na obaloch všimne nenápadné symboly trojuholníkov, písmená a čísla. Vďaka značkám na obaloch vieme, ako správne triediť. Tie napovedajú, do ktorého kontejnera môžeme obal vytriediť. Najčastejšie na obaloch výrobcovia uvádzajú jednoduché skratky, takže je na prvý pohlaď jasné, že ide napríklad o papierový alebo sklenený obal. Zložitejšie sú označené plasty. Skratky priamo označujú druh plastu, z ktorého je obal vyrobený. Často sa tiež stretávame so skratkou C/PAP. Tú nájdeme na nápojových kartónoch z džúsu alebo mlieka. 

Bližšie informácie nájdete tu:


 
 

InformáciaVytlačiť
 

AKTUÁLNA OTÁZKA OBČANA:
Dobrý deň pani starostka, chcel by som sa opýtať v akom intervale sa vykonáva odvoz plastového, kovového odpadu a tetrapakov z kontajnerov za obecným úradom. Snažíme sa separovať odpad v čo najväčšej miere, ale už tretí krát v priebehu 2 týždňov sa mi stalo, že kontajnery na tetrapaky (oranžový kontajner) a kontajnery na kov sú beznádejne preplnené a odpad sa hromadí pri kontajneroch, čo jednak vyzerá veľmi zle a v týchto extrémne teplých dňoch aj značne zapácha prosím Vás o odpoveď.

ODPOVEĎ:
Dobrý deň,
kalendár zberu odpadov máme zverejnený na webovej stránky obce -http://www.lazany.sk/odpadove-hospodarstvo.phtml?id3=52194
Taktiež bol kalendár zverejnený v Lazianskych novinách č. 1, ktoré sme doručovali do každej domácnosti. V prípade, že ste noviny už zahodili, stále je možnosť sa k nim vrátiť na webovej stránke obce - http://www.lazany.sk/lazianske-noviny.phtml?id3=146539
Na webovej stránke ako aj v Lazianskych novinách sú všetky informácie k odpadovému hospodárstvu. Vývoz separovaného zberu je zabezpečený 1x mesačne. Okrem kontajnerového zberu sme zabezpečili vrecovaný zber plastov spred každého rodinného domu a za každé plné vrece dostane domácnosť prázdne žlté vrece. Kontajner na kovy máme v tomto roku iba jeden a z toho dôvodu obec zabezpečila, že pokiaľ občan prinesie na obecný úrad plné vrece plechoviek, dostane prázdne červené vrece. Plné vrecia dočasne obec uskladňuje v obecnom dvore a pri plánovanom vývoze sú odovzdané. V mesiaci jún obec objednávala mimoriadny vývoz kovov, avšak vývoz nám urobili až 1.7.2019. Čo sa týka tetrapakov, v obci máme pre tento rok tri kontajnery – za obecným úradom, v areáli školy a pred obecnými bytovými domami. Areál školy je verejnosti stále prístupný a tento kontajner je skoro vždy poloprázdny. Takisto pred obecnými bytovými domami nebýva tento kontajner zaplnený. Ak je za budovou úradu plný kontajner, občan môže využiť ďalšie dva kontajnery. V areáli školy je kontajner na tetrapaky umiestnený kvôli školskej jedálni, ktorý tam aj zostane a nebudeme ho zatiaľ premiestňovať. Čo sa týka zápachu v okolí kontajneru na tetrapaky, ktorý spomínate, tak povinnosťou občana je umiestňovať do kontajneru iba čisté/opláchnuté tetrapaky. Ak sa budú do týchto kontajnerov odhadzovať neopláchnuté tetrapaky, v ktorých sú ešte zbytky jedla, a ktoré splesnivejú, tak tento odpad sa stáva zmesovým komunálnym odpadom a v prípade, že to OZV zistí, obec uhradí tento separovaný odpad ako zmesový komunálny odpad.
Kontajnery na papier taktiež pôsobia preplnené a pribúdajú v ich okolí ďalšie kartóny. Avšak tieto kontajnery sa vyvážajú skoro pravidelne poloprázdne z dôvodu, že občania kartóny nepotrhajú a dokonca ani neposkladajú a vhadzujú celé kartóny do kontajnerov.
Okolo kontajnerov zamestnanci obce neustále upratujú a odkladajú pribúdajúce vrecia odpadu, ktoré tam ale nemusia byť, pretože sú zabezpečené vrecia. Ľudí taktiež upozorňujeme, aby nenosili vrecia s plastami pred kontajnery, že im ich odvezú priamo spred ich domu. Postupne sa snažíme vychovať sa navzájom.
Za vývoz separovaného zberu (papier, sklo, plast, tetrapaky, kovy) obec neplatí, ale priamo ENVI-PAK (organizácia zodpovednosti výrobcov „OZV“) uhrádza náklady spoločnosti Marius Pedersen, a. s., ktorá nám vyváža odpad z obce. Obec si túto službu musí u spoločnosti ENVI-PAK objednať a zazmluvniť plán vývozov pre celý rok. Obec taktiež nemôže zakúpiť nové kontajnery na separovaný zber, ale musí si ich objednať u OZV na ďalší rok a až keď nám to OZV schváli, tak nám budúci rok dodajú nové kontajnery. To isté platí aj pre vývozy. Obec si ich musí u OZV objednať na celý budúci rok. To znamená, že obec musí „odhadnúť“ koľko za celý rok občania vyseparujú a ak nám to OZV schváli, tak sa zazmluvnia vývozy na ďalší celý rok.
S pozdravom, Ing. Jana Matiašková, starostka obce.


 
 

Kam s objemným odpadom?Vytlačiť
 

Obec Lazany má prijaté Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom v obci Lazany, ktoré je stále platné. V tomto roku plánujeme prijať nové všeobecne záväzné nariadenie, v ktorom upravíme systém odpadového hospodárstva v obci a zapracujeme v ňom nové veci. Avšak kým sa tak stane, musíme rešpektovať platné nariadenie a všetci sa musíme snažiť, aby naša obec nebola jedno veľké smetisko.

Postupne ako stíhame a ako nám dovoľujú finančné prostriedky pracujeme od roku 2015 na vylepšení odpadového hospodárstva. Zabezpečili sme nové 1100 l kontajnery na separovaný zber, veľký hákový kontajner na biologicky rozložiteľný odpad, kde môžete ukladať trávu. Do každej domácnosti sme rozdali 1064 l kompostér. Čím sa snažíme znížiť množstvo zmesového komunálneho odpadu. V druhom polroku 2019 ideme sprevádzkovať zberný dvor a o podmienkach jeho využívania budete včas informovaní.

Do tej doby musíme byť všetci trpezliví a využívať čo máme a čo je dovolené. V týchto dňoch nám pri kontajneroch pred bytovými domami pribudol opäť objemný odpad. Spôsob a podmienky zberu objemného odpadu máme upravené v § 11 platného VZN č. 3/2016, kde sa píše: Obec zabezpečí pre držiteľa objemného odpadu zber a prepravu objemného odpadu najmenej dvakrát do roka, a to pristavením veľkokapacitných kontajnerov na určené miesta. Tento druh odpadu môžete ukladať do veľkokapacitných kontajnerov na JAR a na JESEŇ a o termínoch ste včas informovaní prostredníctvom obecného rozhlasu, webovej stránky, úradnej tabule a tiež cez televízny kanál INFLA. Taktiež objemné odpady sa dajú rozobrať a jeho zložky vyseparovať, aby sa zmenšil objem. Napr. niektoré typy sedačiek a kresiel sa dajú rozobrať na molitan, drevo, kovanie, a pod.

Týmto žiadam držiteľov objemného odpadu, ktorí uložili matrac a kreslo ku kontajnerom, aby odpad odviezli a počkali na jesenný zber objemného odpadu alebo kým sprevádzkujeme zberný dvor!

Ing. Jana Matiašková, starostka obce

01_foto_20190610.jpg02_foto_20190610.jpg


 
 

Upozornenie !!!Vytlačiť
 

ODPAD_SKLO_PLAST.JPEG

Upozorňujeme občanov, že zelené kontajnery sú určené na ukladanie odpadu zo SKLA. Zakazuje sa ukladať iný druh odpadu, ako sa to pravidelne opakuje napr. aj pri dome rozlúčky. Umelé obaly zo sviečok, ako i plastové vrchnáčiky zo sklenených svietnikov patria do žltého kontajnera, ktorý je určený na PLAST.

Zle vytriedený odpad bude mať dopad na všetkých občanov, a to pri určovaní výšky poplatku za komunálny odpad !

NAUČME SA TRIEDIŤ SPRÁVNE:

 • zelený kontajner – SKLO
 • žltý kontajner – PLAST

 
 

Upozornenie!Vytlačiť
 

UPOZORŇUJEME OBČANOV, ŽE JE ZAKÁZANÉ UKLADAŤ ODPAD MIMO ZBERNÝCH NÁDOB.

OBEC LAZANY ZABEZPEČILA ZBER VRECOVANÉHO ODPADU PET FLIAŠ, KTORÉ SÚ ZBIERANÉ PO RODINNÝCH DOMOCH A OBČANIA SÚ O TERMÍNOCH ZBERU VOPRED INFORMOVANÍ.
NAPRIEK TOMU SÚ VRECIA A PLASTY UMIESTŇOVANÉ VEDĽA ZBERNÝCH NÁDOB A VPLYVOM VETRA ČI ZVERI SÚ TIETO ODPADY POROZHADZOVANÉ V BLÍZKOM OKOLÍ.

BERME OHĽAD NA OBČANOV, KTORÍ BÝVAJÚ V BLÍZKOSTI ZBERNÝCH NÁDOB NA SEPAROVANÝ ZBER, ABY SA NECÍTILI AKO NA SMETISKU.


 
 

Ako správne separovať - vysvetlivky k jednotlivých druhom odpadovVytlačiť
 

PAPIER: Určené pre odpady z obalov z papiera a lepenky a odpady z určených neobalových výrobkov z papiera a lepenky

Patrí napríklad: noviny a časopisy, reklamné letáky, papierová lepenka, zošity, papierové vrecká, kartóny, obálky, plagáty, papier – krepový, baliaci, kancelársky, katalógy, ...

Nepatrí napríklad: viacvrstvové obaly /tzv. tetrapak/, znečistený papier – povoskovaný, mokrý, mastný, na pečenie, plienky, alobal, lepiaca páska, kovové alebo plastové súčasti papierových výrobkov, tapety, ...


PLASTY: Určené pre odpady z obalov z plastov a odpady z určených neobalových výrobkov z plastov

Patrí napríklad: plastové fľaše z nápojov, drogérie a kozmetiky /PET, HDPE, PP/, fólie číre a farebné /PE-LDPE, HDPE/, čisté - opláchnuté plastové obaly z potravín “tégliky“, polystyrén /PS, EPS/, igelitové tašky a vrecká, ...

Nepatrí napríklad: znečistené fľaše a obaly - škodlivinami, chemikáliami, olejmi a ropnými látkami, guma, molitan, ...


SKLO: Určené pre odpady z obalov zo skla a odpady z určených neobalových výrobkov zo skla

Patrí napríklad: neznečistené sklenené fľaše z nápojov, sklenené obaly, poháre, črepy, tabuľové sklo bez drôtenej výplne, ...

Nepatrí napríklad: znečistené sklo, sklo s prímesami, plexisklo, autosklá, porcelán, keramika, bezpečnostné a technické sklo, žiarovky a žiarivky, obrazovky, ...KOVY: Určené pre odpady z obalov z kovov

Patrí napríklad: plechovky z nápojov, konzervy, kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, klince, sponky, kľúče, ...

Nepatrí napríklad: znečistené kovové obaly a plechovky, ...


VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY NA BÁZE LEPENKY: Určené pre tetrapaky

Patrí napríklad: škatule /krabice/ od mlieka, džúsov, nápojov, ...

Nepatrí napríklad: znečistené obaly s obsahom nebezpečných látok, chemikálií, papier a lepenka, ...BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD

Patrí napríklad: zelený odpad zo záhrad a parkov, zvyšky ovocia a zeleniny, tráva, lístie, konáre, orezy zo stromov a kríkov, vetvičky, burina, slama, seno, piliny, hobliny, kvety, ...

Nepatrí napríklad: kuchynský a reštauračný odpad, zvyšky jedál a potravín, exkrementy zvierat, uhynuté zvieratá, ...


ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD

Patrí napríklad: neseparovateľný a znečistený komunálny odpad

Nepatrí napríklad: vytriedené zložky komunálneho odpadu – plasty, papier, sklo, kovy, zelený odpad, nebezpečný odpad, ...NEBEZPEČNÝ ODPAD A ODPAD Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Patrí napríklad: akumulátory, žiarivky, farby, oleje, televízory, elektrospotrebiče, rádiá, vysávače, počítače, žehličky, chladničky, sporáky, mrazničky, ...PNEUMATIKY

Odpadové pneumatiky je potrebné odovzdať akémukoľvek distribútorovi pneumatík – predajcovi pneumatík alebo pneuservisu


 
 

Kalendár zberu odpadov na rok 2019Vytlačiť
 


 
 

Harmonogram vývozu plastov Vytlačiť
 

MESIAC DÁTUM VÝVOZU
Január 04.01.2019
Február 05.02.2019
Marec 05.03.2019
Apríl 02.04.2019
Máj 07.05.2019
Jún 04.06.2019
Júl 02.07.2019
August 06.08.2019
September 03.09.2019
Október 01.10.2019
November 05.11.2019
December 03.12.2019

Fľaše pripravte stlačené v plastových vreciach pred svojimi rodinnými domami.


 
 

Harmonogram vývozu sklaVytlačiť
 

MESIAC  DÁTUM VÝVOZU
Január 15.01.2019         24.01.2019
Február 28.02.2019         
Marec 28.03.2019
Apríl 25.04.2019
Máj 07.05.2019         23.05.2019
Jún 27.06.2019
Júl 25.07.2019
August 22.08.2019
September 10.09.2019         26.09.2019
Október 24.10.2019
November 28.11.2019
December 03.12.2019         26.12.2019

 


 
 

Všeobecne záväzné nariadenia o komunálnom odpadeVytlačiť
 


 
 

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov Vytlačiť
 


 
 

Biologicky rozložiteľný odpad - náklady na likvidáciuVytlačiť
 

2018_BRO_naklady_na_likvidaciu.png


 
 

Triedime nebezpečný odpad Vytlačiť
 

foto.png

ZBIERAJTE OBALY OD PRÁZDNYCH SPREJOV A PRI ZBERE NEBEZPEČNÉHO ODPADU ICH PRINESTE NA OBECNÝ ÚRAD.

PRÁZDNE VRECE SI PRÍĎTE ZOBRAŤ NA OBECNÝ ÚRAD.

PLNÉ VRECE OZNAČTE "NEBEZPEČNÝ ODPAD" A VYMENÍME ZA PRÁZDNE.


 
 

Separujeme odpady z obalov z kovov Vytlačiť
 

20181213_082836.jpgOdkladajte do vriec prázdne plechovky od piva, nealka, radlerov, čisté konzervy a pod. Plné vrece prineste na obecný úrad a vymeníme Vám ho za prázdne červené vrece.

 

Ďalšia možnosť je ukladať tento druh odpadu do červeného 1100 l kontajnera, ktorý je umiestnený za budovou obecného úradu.

Patrí napríklad: plechovky z nápojov, kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, klince, sponky, kľúče, čisté konzervy z potravín,...

Nepatrí napríklad: znečistené kovové obaly a plechovky,...

received_2212649192157074.jpegL59.jpeg


 
 

Separujeme papier Vytlačiť
 

V obci nám pribudlo 5 ks modrých kontajnerov na papier. Kontajnery sú určené pre odpady z obalov z papiera a lepenky a odpady z určených neobalových výrobkov z papiera a lepenky.

Kontajnery sú umiestnené:

 • 1 ks za budovou obecného úradu,
 • 1 ks pri nových nájomných bytoch,
 • 3 ks pred starými nájomnými bytmi

 

Patrí napríklad: noviny a časopisy, reklamné letáky, papierová lepenka, zošity, papierové vrecká, kartóny, obálky, plagáty, papier – krepový, baliaci, kancelársky, katalógy,...

Nepatrí napríklad: viacvrstvové obaly (tzv. tetrapaky), znečistený papier – povoskovaný, mokrý, mastný, na pečenie, plienky, alobal, lepiaca páska, kovové alebo plastové súčasti papierových výrobkov, tapety,...

Ďalšia možnosť, kde odovzdať papier, je celoročný školský zber. Veľkokapacitný kontajner je pristavený v areáli základnej školy.

NB48.jpgNB21.jpeg


 
 

Separujeme VKM Vytlačiť
 

Čo je VKM? Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky, tzv. tetrapaky.

Tento druh odpadu je možné v obci uložiť do oranžových kontajnerov, ktoré sú umiestnené:

 • 1 ks za budovou obecného úradu
 • 1 ks pred starými nájomnými bytmi
 • 1 ks v areáli základnej školy

 

Patrí napríklad: škatule (krabice) od mlieka, džúsov, nápojov, smotany a iných mliečnych (potravinárskych) výrobkov, kozmetiky, či krabicového vína. UPOZORNENIE: obaly musia byť čisté, inak sa z nich stáva komunálny odpad.

Nepatrí napríklad: znečistené obaly s obsahom nebezpečných látok, chemikálií, papier a lepenka, viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, hliníkové plechovky od nápojov, konzervy,...

ZS_VKM_1ks.jpgZS_VKM_1ks.jpg

 

 

 

 

Nápojové kartóny

Nápojové kartóny, napríklad obaly z mlieka či džúsu, sú kompozitným obalovým materiálom. To znamená, že nie sú vyrobené z jedného materiálu. Najčastejšie sú tvorené zo 75 % papiera, 20 % plastu (polyetylén – PET) a z 5 % hliníkovej fólie. Je ich možné recyklovať dvoma spôsobmi.

Prvým spôsobom je tzv. mokrá cesta, pri ktorej sa máčaním oddeľuje papierová hmota od ostatných zložiek. Vírivým rozvlákňovaním sa z nápojových kartónov získa celulózové vlákno. Zvyšky hliníka a polyetylénu je možné využiť priamo v papierňach pri výrobe pary alebo na ohrev vody, zvyšky sa dajú využiť pri výrobe paliet.

Druhou možnosťou spracovania je takzvaná suchá forma. Zlisované nápojové kartóny sa drvia na malé fragmenty v drviacom zariadení, nasleduje ich rovnomerné vsypanie do formy a lisovanie pomocou tepla a tlaku. Pri pôsobení teploty a tlaku dochádza k prelisovaniu materiálu a vďaka roztavenému polyetylénu prichádza k spojeniu vlákien s fóliou. Medzi dve takéto dosky sa spravidla pridáva izolant. Dosky sú vzhľadom podobné sadrokartónu a niektoré vlastnosti majú dokonca lepšie – nižšia nasiakavosť a hmotnosť, vyššia pevnosť a pružnosť. Z týchto dosiek je možné vytvoriť celý systém stavebných prvkov – izolačné a obkladové dosky či samonosné panely na rôzne typy priečok a iných konštrukcií.

Nápojový kartón má teda po recyklácii široké využitie:

 • stavebná izolácia, palety, noviny, zošity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toaletný papier, kuchynské utierky. 

Nápojové kartóny je potrebné pred ich vyhodením vypláchnuť a zmenšiť ich objem napr. zošliapnutím. Nestlačený odpad v zberných nádobách zaberá veľa miesta, čo zvyšuje frekvenciu vývozov kontajnerov a v konečnom dôsledku sa vyváža vzduch.

Vďaka recyklácii sa odpad znovu využíva na výrobu nových produktov.

Z 2 nápojových kartónov sa dá vyrobiť 1 m² kuchynských utierok.

Ďalšie ukážky recyklátov z nápojových kartónov:

1.png

2.png


 
 

Zberná nádoba na batérieVytlačiť
 

Na prízemí obecného úradu je umiestnená zberná nádoba, do ktorej môžete vhadzovať použité batérie.

DSCF8469.JPGDSCF8472.JPG

 

 


 
 

Zberné nádoby na separovaný odpadVytlačiť
 

Obec Lazany získala dotáciu na projekt „Zberné nádoby na separovaný odpad v obci Lazany“ vo výške 5 874 EUR, cieľom ktorého bolo rozšíriť a doplniť počet lokalít v obci, kde budú umiestnené nové 1100 l kontajnery na sklo a plasty.

Vo štvrtok 29. septembra 2016 priviezli do obce 11 ks kontajnerov na sklo a 11 ks kontajnerov na plasty, ktoré boli rozmiestnené po obci nasledovne:

Stará cesta - vstupný park - dolný koniec

Vstupny_park_01.JPGVstupny_park_02.JPG

 

Vstupny_park_03.JPG

Stará cesta - pred kultúrnym domom

Dom_rozlucky_02.JPGKulturny_dom_02.JPG

 

 

 

 

 

 

Školská ulica - pred základnou školou

Pred_ZS_01.JPGPred_ZS_02.JPG

 

 

 

 

 

 

Slnečná stráň

Slnecna_stran_01.JPGSlnecna_stran_02.JPG

 

 

 

 

 

 

Stará cesta - pri dome rozlúčky

Dom_rozlucky_01.JPGDom_rozlucky_02.JPG

 

 

 

 

 

 

Školská ulica smerom na Hornú pri s. č. 480/44 (Šovčík Rastislav)

Skolska_ul_smerom_na_Hornu_01.JPGSkolska_ul_smerom_na_Hornu_02.JPG

 

 

 

 

 

 

Za budovou obecného úradu

OcU_01.JPGOcU_02.JPG

 

 

 

 

 

 

Športová ulica - pred nájomnými bytmi (staršími)

Najomne_byty_NB48_01.JPGNajomne_byty_NB48_02.JPG

 

Najomne_byty_NB48_03.JPG

Športová ulica - pred nájomnými bytmi (novými)

Najomne_byty_NB21_01.JPGNajomne_byty_NB21_02.JPG

 

Najomne_byty_NB21_02.JPG

Prieložky (pri s. č. 208/50 Kertészová Anna)

Prielozky_01.JPGPrielozky_02.JPG

 

Prielozky_03.JPG

Športová ulica - pri Pohostinstve na Brode

Pohostinstvo_na_Brode.jpg

Touto cestou sa chceme srdečne poďakovať občanom, ktorí nám pomáhali pri skladaní kontajnerov.
ĎAKUJEME!

Zároveň chceme upozorniť občanov, ktorí už stihli behom pár dní prelepiť informačné nálepky na kontajneroch, že v obci máme kamerový systém a podobný vandalizmus bude riešený zložkami policajného zboru, ktorým bude videozáznam poskytnutý!

Obec Lazany ďalej informuje, že z poskytnutej dotácie z Recyklačného fondu sme získali finančné prostriedky aj na jednorazovú kúpu 120 l vriec na PET fľaše, ktoré si môžu občania vyzdvihnúť na obecnom úrade počas stránkových hodín. Na jednu domácnosť (t.j. na jedno súpisné číslo rodinného domu) budú poskytnuté 2 ks 120 l vriec.


 
 

Zber jedlých tukov a olejov Vytlačiť
 

tuky, olejeJedlé tuky a oleje z domácnosti môžu občania odovzdávať do školskej jedálne vedľa základnej školy, v pondelok až piatok v čase od 7.30 hod do 14.00 hod.
Použité jedlé tuky a oleje je potrebné odovzdať v uzatvorenej plastovej fľaši.


 
 

Zber obnoseného šatstvaVytlačiť
 

Obec Lazany zabezpečila špeciálne zberné nádoby, kde občania môžu odovzdávať nepotrebné použité šatstvo. Jedna špeciálna zberná nádoba sa nachádzajú vedľa budovy firmy Galterra a druhú nájdete v blízkosti bytoviek.
Čisté a zabalené oblečenie, textil, obuv a hračky vložíte do špeciálnych nádob, ktoré budú vyvážané minimálne jedenkrát za dva týždne.

zber_satstva1.JPGzber_satstva2.JPG
 
 


 
 

Certifikát za rok 2018Vytlačiť
 

web.jpg


 
 

Triedenie odpaduVytlačiť
 

Ak správne triedime.jpg

Trieďme odpad.jpg

1.jpg

2.jpg

Separujme.jpg


 
 

Vývoz šplaškových vôd a žúmpVytlačiť
 

img-307151501-0001.jpg

img-731074331-0001.jpg


 
 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka