Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Kontrolór obce

PhDr. Róbert Géczy - hlavný kontrolór obce Lazany

kontrolór obce

PhDr. Róbert Géczy
hlavný kontrolór obce                

mail: robert.geczy@gmail.com


1. Funkciu hlavného kontrolóra zriaďuje obec ako svoj kontrolný orgán.
2. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Je zamestnancom obce a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca pri výkone prác vo verejnom záujme. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je 6 rokov.
3. Za svoju kontrolnú činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu. Štatutárnym orgánom v pracovnoprávnom vzťahu obce a hlavného kontrolóra je starosta obce.
4. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou

 • poslanca obecného zastupiteľstva,
 • starostu,
 • člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou,
 • iného zamestnanca obce,
 • podľa osobitného zákona.

5. Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká

 • vzdaním sa funkcie,
 • odvolaním z funkcie,
 • uplynutím obdobia, na ktoré bol zvolený,
 • smrťou.

6. Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce.
7. Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podliehajú:

 • obecný úrad,
 • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
 • právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
 • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

8. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne. Pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.
9. Úlohou hlavného kontrolóra je:

 • vykonávať kontrolu v rozsahu ods. 6.
 • predkladať obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
 • vypracúvať odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
 • predkladať správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
 • predkladať obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
 • spolupracovať so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
 • vybavovať sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
 • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo.

10. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.
11. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti.
12. Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka