Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Lazany

Verejné osvetlenie v obci - spotreba elektrickej energie
Počet svietidiel v obci / ksObdobie / rokSpotreba / kWhSpotreba / MWh
15420133069230,692
15420143033430,334
rekonštrukcia na LED: 23220152717127,171
23220162464624,646
23220172378323,783
23220182411624,116

 

V ý p i s   z   u z n e s e n i a  IV/2015

zo IV. zasadnutia OcZ v Lazanoch zo dňa 22.05.2015

 

Uznesenie IV/2015 č. 34

Obecné zastupiteľstvo v Lazanoch:

  1. B e r i e   na vedomie

informáciu o výzve MH SR na predkladanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky zo štrukturálnych fondov Európskej únie na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v mestách a obciach.

  1. S c h v a ľ u j e

spracovanie projektovej dokumentácie a podanie žiadosti obce Lazany o nenávratný finančný príspevok na „Rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v obci Lazany“ v rámci Operačného programu konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Prioritná os 2 – Energetika, Opatrenie 2.2 – Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky, kód výzvy KaHR–22VS–1501.

          Hlasovanie: Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.

Za:

7

Eva Dubcová, Ing. Richard Cachovan, Mária Kraková, Ing. Anna Žiaková, Bc. Michal Skáčik, Marián Petic, Ing. Ľudmila Ďurošková

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomný:

 

 

 

V ý p i s   z   u z n e s e n i a V/2015

z V. zasadnutia OcZ v Lazanoch zo dňa 09.07.2015

 

Uznesenie V/2015 č. 39

Obecné zastupiteľstvo v Lazanoch:

  1. b e r i e   na vedomie

stanovisko hlavného kontrolóra obce k prijatiu preklenovacieho úveru na financovanie  investičnej akcie: „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Lazany“.

  1. s c h v a ľ u j e
  1. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
  2. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
  3. prijatie úveru vo výške: 151 039 EUR na financovanie  investičnej akcie: „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Lazany“ v rámci Operačného programu konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Prioritná os 2 – Energetika, Opatrenie 2.2 – Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky, kód výzvy KaHR–22VS–1501, za podmienok dohodnutých v úverovej zmluve.
  4. zabezpečenie úveru formou blankozmenky obce.
  5. spoluúčasť k dotácii pre zámer „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Lazany“ vo výške 5% zo sumy 158 988,67 Eur, t. j. 7 949,43 Eur (zaokrúhlene 7 950 Eur).
  1. p o v e r u j e

starostku obce k uzatvoreniu Zmluvy o preklenovacom úvere na financovanie investičnej akcie „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Lazany“ vo výške 151 039  Eur.

         Hlasovanie:  

Za:

6

Eva Dubcová, Mária Kraková, Ing. Anna Žiaková, Bc. Michal Skáčik, Marián Petic, Ing. Ľudmila Ďurošková

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomný:

1

Ing. Richard Cachovan

 


V ý p i s   z   u z n e s e n i a V/2015

z V. zasadnutia OcZ v Lazanoch zo dňa 09.07.2015

 

Uznesenie V/2015  č. 40

Obecné zastupiteľstvo v Lazanoch:

A.  s c h v a ľ u j e

1. úpravu rozpočtu obce Lazany k 10.07.2015 presunom 7 950 Eur z kapitálovej položky – čerpanie z RzF, 717 001 „OcÚ nová stavba-rezerva z RzF“ na položku 717 002 „VO rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Lazany“ vo výške 5% zo spoluúčasti k dotácii „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Lazany“. Rozpočet po tejto úprave bude bez celkovej zmeny výšky rozpočtu obce.

      Hlasovanie:  

Za:

6

Eva Dubcová, Mária Kraková, Ing. Anna Žiaková, Bc. Michal Skáčik, Marián Petic, Ing. Ľudmila Ďurošková

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomný:

1

Ing. Richard Cachovan

 

 

 

 


 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka