Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Telocvičňa pri ZŠ s MŠ Lazany

OTVORENIE TELOCVIČNE

1. decembra 2017 bola slávnostne otvorená novovybudovaná telocvičňa za vyše 400.000 eur. Športovisko, na ktoré naša základná škola s materskou školou čakala 55 rokov. Telocvičňa je vybudovaná ako montovaná hala, okrem nej sú tu sociálne zariadenia, šatne, je tu kabinet pre pedagóga, kde takisto má vlastné sociálne zariadenie, kotolňa a bežná vybavenosť, ako má každá telocvičňa. Obec výstavbu telocvične financovala z dotácie z ministerstva školstva, od ktorého získala 200.000 eur, ďalších 200.000 eur išlo z úveru a necelých 16.000 eur išlo z obecného rozpočtu, aby dokázala celý projekt zrealizovať. Športovisko sa bude dať využiť na všetky loptové športy, to znamená volejbal, tenis, bedminton, florbal či basketbal. So zhotoviteľom - spoločnosťou Eurovia SK so sídlom v Košiciach, podpísala obec zmluvu v polovici mája. Firma telocvičňu vybudovala za šesť a pol mesiaca.


 

STAVEBNÉ PRÁCE NA TELOCVIČNI

November 2017


 

Október 2017


 

September 2017


 

August 2017


 

Júl 2017


 

Jún 2017


 

Máj 2017


 

ZAČÍNAME S VÝSTAVBOU TELOCVIČNE

V pondelok 15. mája 2017 Obec Lazany podpísala zmluvu so spoločnosťou Eurovia SK a. s. Košice, ktorá bude realizovať výstavbu telocvične. Následne v utorok starostka obce, spolu so zástupcom spoločnosti, stavebným dozorom ako i s hlavným stavbyvedúcim podpísali všetky potrebné dokumenty k odovzdaniu staveniska a môžeme začať s výstavbou.


 

OZNAM

Začiatkom februára 2016 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične. Naša obec patrí medzi úspešných žiadateľov o pridelenie finančných prostriedkov na výstavbu novej telocvične. Na kapitálové výdavky nám bolo schválených 200.000 eur a na vybavenie telocvične 2.500 eur.

Na tomto pozemku budeme mať novú telocvičňu !


 

V ý p i s   z   u z n e s e n i a XII/2016

z XII. zasadnutia OcZ v Lazanoch zo dňa 19.08.2016

 

Uznesenie XII/2016 č. 126

Obecné zastupiteľstvo v Lazanoch:

S c h v a ľ u j e

Úpravu rozpočtu obce Lazany k 19.08.2016  rozpočtovým opatrením – navýšením - v súvislosti s prijatím úveru vo výške 200.000,00 EUR so splatnosťou úveru na 10 rokov, na financovanie investičnej akcie: Výstavba a vybavenie „Telocvične pri ZŠ s MŠ Lazany“ s možnosťou refundácie. Rozpočet obce  po tejto zmene bude vyrovnaný vo výške = 1.826.400,00 EUR.

         Hlasovanie:  Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.

Za:

7

Eva Dubcová, Ing. Richard Cachovan, Mária Kraková, Ing. Anna Žiaková, Bc. Michal Skáčik, Marián Petic, Ing. Ľudmila Ďurošková

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomný:

 

 

 

V ý p i s   z   u z n e s e n i a XII/2016

z XII. zasadnutia OcZ v Lazanoch zo dňa 19.08.2016

 

Uznesenie XII/2016 č. 122

Obecné zastupiteľstvo v Lazanoch:

       A.   B e r i e na vedomie

             1. informáciu o úvere na financovanie investičnej akcie: Výstavba a vybavenie „Telocvične pri ZŠ s MŠ Lazany“ s možnosťou refundácie.

             2. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k schváleniu úveru vo výške 200.000,00 EUR na financovanie investičnej akcie: Výstavba a vybavenie „Telocvične pri ZŠ s MŠ Lazany“ s možnosťou refundácie.

        B.   S c h v a ľ u j e

              1. Prijatie úveru od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. vo výške: 200.000,00 EUR so splatnosťou úveru na 10 rokov,  na financovanie investičnej akcie: Výstavba a vybavenie „Telocvične pri ZŠ s MŠ Lazany“ s možnosťou refundácie za podmienok dohodnutých v úverovej zmluve.

              2. Zabezpečenie úveru formou blankozmenky obce.

         Hlasovanie:

Za:

6

Ing. Ľudmila Ďurošková, Marián Petic, Bc. Michal Skáčik, Eva Dubcová, Mária Kraková, Ing. Richard Cachovan

Proti:

 

 

Zdržal sa:

1

Ing. Anna Žiaková

Neprítomný:

 

 

 

V ý p i s   z   u z n e s e n i a XI/2016

z XI. zasadnutia OcZ v Lazanoch zo dňa 20.05.2016

 

Uznesenie XI/2016 č. 113

Obecné zastupiteľstvo v Lazanoch:

       B e r i e   na vedomie

  1. informáciu o zaradení obce Lazany do zoznamu úspešných žiadateľov o pridelenie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou výstavby novej telocvične vo výške 200.000 eur a na vybavenie telocvične vo výške 2.500 eur od MŠVVaŠ SR.

       Hlasovanie:  Uznesenie bolo jednomyseľne schválené. 

Za:

7

Ing. Ľudmila Ďurošková, Marián Petic, Bc. Michal Skáčik, Ing. Anna Žiaková, Eva Dubcová, Mária Kraková, Ing. Richard Cachovan

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomný:

 

 

 


V ý p i s   z   u z n e s e n i a  X/2016

z X. zasadnutia OcZ v Lazanoch, zo dňa 26.02.2016

 

Uznesenie X/2016 č. 97

Obecné zastupiteľstvo v Lazanoch:

  1. B e r i e na vedomie

informáciu o výzve MŠVVaŠ SR na predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016.

  1. S c h v a ľ u j e
  1. zámer výstavby novej telocvične pri ZŠsMŠ Lazany v prípade úspešnosti výzvy  MŠVVaŠ SR na predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016.
  2. podanie žiadosti obce Lazany o poskytnutie finančných prostriedkov na výstavbu novej telocvične pri ZŠsMŠ Lazany v rámci výzvy MŠVVaŠ SR.
  1. S ú h l a s í

s podmienkami výzvy na predloženie žiadosti podľa písmena B.

         Hlasovanie:  Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.

Za:

7

Eva Dubcová, Ing. Richard Cachovan, Mária Kraková, Ing. Anna Žiaková, Bc. Michal Skáčik, Marián Petic, Ing. Ľudmila Ďurošková

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomný:

 

 

 
 

 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka