Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Detské ihrisko pri nájomných bytoch, parc. č.: 2196/9 k.ú. Lazany

ROK 2018

Obec Lazany dňa 2. marca 2018 podala na Úrad vlády SR opäť žiadosť o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018 na projekt

„DETSKÉ IHRISKO PRI NÁJOMNÝCH BYTOCH parc. č. 2196/9 k. ú. Lazany.“

Tento dotačný program zahŕňa podprogram „Výstavba detských ihrísk“, do ktorého sa zapojila aj naša obec. V tomto podprograme ide o podporu projektov zameraných na výstavbu detských ihrísk, ktoré sú určené na rozvoj detskej pohybovej aktivity, najmä pre deti predškolského veku. Zámerom je  vytvorenie nových, lepších a atraktívnejších podmienok pre aktívne využitie voľného času najmä detí predškolského veku, ale aj iných vekových kategórií.
_________________________________________________________________________

V ý p i s   z   u z n e s e n i a  XX/2018
z XX. zasadnutia OcZ v Lazanoch zo dňa 23.02.2018

Uznesenie XX/2018 č. 252
Obecné zastupiteľstvo v Lazanoch:

S c h v a ľ u j e

  1. Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a realizáciu projektu s názvom „Detské ihrisko pri nájomných bytoch“ v súlade s podmienkami výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018.
  2. Výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu „Detské ihrisko pri nájomných bytoch“ vo výške 6.000,00 eur z celkových oprávnených výdavkov projektu.

Hlasovanie:  

Za:

6

Ing. Ľudmila Ďurošková, Marián Petic, Bc. Michal Skáčik, Ing. Anna Žiaková, Eva Dubcová, Mária Kraková

Proti:

-

 

Zdržal sa:

-

 

Neprítomný:

1

Ing. Richard Cachovan

 

 

ROK 2017 - ZRUŠENIE VÝZVY

Oznámenie Úradu vlády SR o zrušení výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017 na projekt „DETSKÉ IHRISKO PRI NÁJOMNÝCH BYTOCH parc. č. 2196/9 k. ú. Lazany.“

 

ROK 2017

OZNAM

Dňa 31. mája 2017 Obec Lazany podala na Úrad vlády SR žiadosť o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017 na projekt

„DETSKÉ IHRISKO PRI NÁJOMNÝCH BYTOCH parc. č. 2196/9 k. ú. Lazany.“

Tento dotačný program zahŕňa podprogram „Výstavba detských ihrísk“, do ktorého sa zapojila aj naša obec. V tomto podprograme ide o podporu projektov zameraných na výstavbu detských ihrísk, ktoré sú určené na rozvoj detskej pohybovej aktivity, najmä pre deti predškolského veku. Zámerom je  vytvorenie nových, lepších a atraktívnejších podmienok pre aktívne využitie voľného času najmä detí predškolského veku, ale aj iných vekových kategórií.

01.jpg

02.jpg03.jpg

 

 

 

 

 

 

 


V ý p i s   z   u z n e s e n i a  XVI/2017

z XVI. zasadnutia OcZ v Lazanoch zo dňa 19.05.2017

 

Uznesenie XVI/2017 č. 198

Obecné zastupiteľstvo v Lazanoch:

        S c h v a ľ u j e

  1. Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a realizáciu projektu s názvom „Detské ihrisko pri nájomných bytoch“ v súlade s podmienkami výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017.
  2. Výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu „Detské ihrisko pri nájomných bytoch“ vo výške 3.000,00 eur z celkových oprávnených výdavkov projektu.

    Hlasovanie:  Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.

Za:

7

Ing. Ľudmila Ďurošková, Marián Petic, Bc. Michal Skáčik, Eva Dubcová, Mária Kraková, Ing. Richard Cachovan, Ing. Anna Žiaková

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

 

 

 


V ý p i s   z   u z n e s e n i a  XVI/2017

z XVI. zasadnutia OcZ v Lazanoch zo dňa 19.05.2017

 

Uznesenie XVI/2017 č. 197

Obecné zastupiteľstvo v Lazanoch:

       A.   B e r i e na vedomie

              3. Informáciu o Výzve na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja                                           športu na rok 2017 na vybudovanie "Detského ihriska pri nájomných bytoch".

       C.  S ch v a ľ u j e

             zmenu rozpočtu obce na rok 2017 - navýšenie príjmov aj výdavkov o sumu 20.000 eur v tom:

              1. Zvýšenie bežných príjmov z podielových daní vo výške 7.000 € a navýšenie kapitálového príjmu                                           o očakávanú dotáciu v programe „Podpora rozvoja športu na rok 2017“ o 13.000 €.

        Hlasovanie:  Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.

Za:

7

Ing. Ľudmila Ďurošková, Marián Petic, Bc. Michal Skáčik, Eva Dubcová, Mária Kraková, Ing. Richard Cachovan, Ing. Anna Žiaková

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

 

 

 

 

dnes je: 14.8.2018

meniny má: Mojmír

webygroup
ÚvodÚvodná stránka