Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Komisie pri OcZ

KOMISIA FINANČNÉHO A SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA (KFaSZ)

Predseda:            Ing. Ľudmila Ďurošková     
Podpredseda: Eva Dubcová
Člen: Ing. Žofia Bundzelová
Člen: MUDr. Helena Valovičová
Člen: Lýdia Skáčiková
Zapisovateľka: Ing. Zuzana Mikulová

 

KOMISIA ŠKOLSTVA A ŠPORTU (KŠaŠ)

Predseda: Ing. Richard Cachovan
Podpredseda: Ing. Anna Žiaková
Člen: Bc. Michal Skáčik
Člen: Ivan Hraňo
Člen: Ing. Miroslav Červeň
Zapisovateľka: Ing. Zuzana Mikulová

 

KOMISIA KULTÚRY (KK)

Predseda:                  Mária Kraková                              
Podpredseda: Eva Dubcová
Člen: Lýdia Slošiarová
Člen: Anna Jakubská
Člen: Bc. Marián Kucman
Člen: Tibor Rybár
Člen: Marián Petic
Zapisovateľka: Eva Dubcová

 

KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU

Predseda:          Eva Dubcová
Člen: Marián Petic
Člen: Ing. Anna Žiaková           

 

ZBOR PRE OBČIANSKE ZÁLEŽITOSTI (ZPOZ)

Predseda: Eva Dubcová
Podpredseda: Mária Kraková            
Člen: Lýdia Slošiarová
Člen:  Anna Jakubská
Člen: Dáša Bošková

 


 
Plán práce Komisie finančného a sociálneho zabezpečenia na rok 2019
 Plan_prace_KFaSZ_na_rok_2019.pdf (21.7 kB) (21.7 kB)

 
Plán práce Komisie kultúry na rok 2019
 Plan_prace_KK_na_rok_2019.pdf (21.4 kB) (21.4 kB)

 
Plán práce Komisie školstva a športu na rok 2019
 Plan_prace_KSaS_na_rok_2019.pdf (21.6 kB) (21.6 kB)

 
Plán práce Zboru pre občianske záležitosti na rok 2019
 Plan_prace_ZPOZ_na_rok_2019.pdf (40.6 kB) (40.6 kB)

 
Rokovací poriadok komisii pri OcZ v Lazanoch
 Rokovaci_poriadok_komisii_pri_OcZ.pdf (152.4 kB) (152.4 kB)

 
Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií OcZ v Lazanoch
 Dodatok_1_k_Rokovaciemu_poriadku_komisii_OcZ.pdf (37.5 kB) (37.5 kB)

 
Rokovací poriadok Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v Lazanoch
 Rokovaci_poriadok_Komisia_na_ochranu_verejneho_zaujmu.pdf (42.5 kB) (42.5 kB)

 
Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií OcZ obce Lazany
 Zasady_odmenovania_poslancov_a_clenov_komisii_OcZ_obce_Lazany.pdf (48.5 kB) (48.5 kB)

 
HLAVNÉ ÚLOHY - Komisie finančného a sociálneho zabezpečenia
 HLAVNE_ULOHY_KFaSZ.pdf (99.2 kB) (99.2 kB)

 
HLAVNÉ ÚLOHY - Komisie školstva a športu
 HLAVNE_ULOHY_KŠaŠ.pdf (99.2 kB) (99.2 kB)

 
HLAVNÉ ÚLOHY - Komisie kultúry
 HLAVNE_ULOHY_KK.pdf (98.2 kB) (98.2 kB)

 

Komisie Obecného zastupiteľstva v Lazanoch

 • Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecné zastupiteľstvo.
 • Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a obyvateľov obce, zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov.
 • Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie, podpredsedu a členov komisie a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb. Predseda komisie je vždy poslanec OcZ.

 PREDSEDA KOMISIE:

 • riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne s členmi komisie pripravuje program schôdze,
 •  zostavuje plán činnosti,
 • organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,
 • zastupuje komisiu navonok.

PODPREDSEDA KOMISIE:

 • spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie,
 • zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie,
 • vedie písomné záznamy o schôdzach komisie,
 • zabezpečuje administratívnu agendu, súvisiacu s činnosťou komisie,
 • plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.

 

Obec Lazany má vytvorené 4 komisie. V prípade potreby a vhodnosti vytvorí obecné zastupiteľstvo ďalšie komisie.

Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:

 • vypracúvajú stanoviská k materiálom, prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým, pre obec investičným zámerom,
 • vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,
 • kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom prenechaným obci na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenia a podnety, prípadne pripomienky obyvateľov obce.
 • Komisie sa schádzajú podľa potreby. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie. Zásady rokovania a uznášania sa, si komisie stanoví na svojom prvom zasadnutí.
 • Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.
   

 


 

dnes je: 21.4.2019

meniny má: Ervín

webygroup
ÚvodÚvodná stránka