Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Lazany, okres Prievidza, Trenčiansky kraj

Odpadové hospodárstvo

ROZMIESTNENIE VEĽKOOBJEMOVÝCH KONTAJNEROV

Vytlačiť
 

,, JESENNÉ UPRATOVANIE“

ROZMIESTNENIE VEĽKOOBJEMOVÝCH KONTAJNEROV (VOK)

Obec Lazany oznamuje občanom, že od 23. 10. 2017

budú postupne rozmiestňované veľkoobjemové kontajnery:

 1. etapa
 • dolný koniec na parkovisku vo vstupnom parku
 • parkovisko pred nákupným strediskom
 • park ul. Družstevná – Kútovská

 

 1. etapa
 • ul. Školská pri rodinnom dome p. Kubíka,  č. súp.  400/42
 • križovatka Poruba – Kanianka
 • parkovisko pri Dome rozlúčky  v Lazanoch

 

 1. etapa
 • pri Kultúrnom dome v Lazanoch
 • ul. Prieložky pri rodinnom dome p. Skáčikovej, č. súp.  207/48
 • garáže pri nájomných bytoch

 

 1. etapa
 • záhradkárska osada

 

UPOZORNENIE:

žiadame ukladať do kontajnera len komunálny odpad, drobný stavebný odpad a odpad, ktorý nie je súčasťou separovaného zberu

Zakazuje sa do kontajnerov ukladať:

 • PET flaše,
 • elektroodpad,
 • drevný odpad,
 • biologicky rozložiteľný odpad,
 • železný šrot a farebné kovy.

Uvedený odpad je potrebné likvidovať v zmysle VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom v obci Lazany.


 
 

SKLO A PLAST

Vytlačiť
 

UPOZORNENIE

Upozorňujeme občanov, že zelené kontajnery sú určené na ukladanie odpadu zo SKLA.

Zakazuje sa ukladať iný druh odpadu, ako sa to pravidelne opakuje napr. aj pri dome rozlúčky.

Umelé obaly zo sviečok patria do žltého kontajnera, ktorý je určený na PLAST.

 

Zle vytriedený odpad bude mať dopad na všetkých občanov, a to pri určovaní výšky poplatku za komunálny odpad !

 

     NAUČME SA TRIEDIŤ SPRÁVNE:

zelený kontajner – SKLO

žltý kontajner – PLAST


 
 

ZBERNÁ NÁDOBA NA BATÉRIE

Vytlačiť
 

Na prízemí obecného úradu je umiestnená zberná nádoba,

do ktorej môžete vhadzovať použité batérie.

 


 
 

ZBERNÉ NÁDOBY NA SEPAROVANÝ ODPAD V OBCI LAZANY Z RECYKLAČNÉHO FONDU

Vytlačiť
 

Obec Lazany získala dotáciu na projekt „Zberné nádoby na separovaný odpad v obci Lazany“ vo výške 5 874 EUR, cieľom ktorého bolo rozšíriť a doplniť počet lokalít v obci, kde budú umiestnené nové 1100 l kontajnery na sklo a plasty.

Vo štvrtok 29. septembra 2016 priviezli do obce 11 ks kontajnerov na sklo a 11 ks kontajnerov na plasty, ktoré boli rozmiestnené po obci nasledovne:

Stará cesta – vstupný park dolný koniec

 

Stará cesta – pred kultúrnym domom

 

Školská ulica - pred základnou školou

 

Slnečná stráň

 

Stará cesta – pri dome rozlúčky

 

Školská ulica smerom na Hornú pri s. č. 480/44 (Šovčík Rastislav)

 

Za budovou obecného úradu

 

Športová ulica pred nájomnými bytmi (staršími)

 

Športová ulica pred nájomnými bytmi (novými)

 

Prieložky (pri s. č. 208/50 Kertészová Anna)

 

Touto cestou sa chceme srdečne poďakovať občanom, ktorí nám pomáhali pri skladaní kontajnerov.
ĎAKUJEME!

Zároveň chceme upozorniť občanov, ktorí už stihli behom pár dní prelepiť informačné nálepky na kontajneroch, že v obci máme kamerový systém a podobný vandalizmus bude riešený zložkami policajného zboru, ktorým bude videozáznam poskytnutý!

Obec Lazany ďalej informuje, že z poskytnutej dotácie z Recyklačného fondu sme získali finančné prostriedky aj na jednorazovú kúpu 120 l vriec na PET fľaše, ktoré si môžu občania vyzdvihnúť na obecnom úrade počas stránkových hodín. Na jednu domácnosť (t.j. na jedno súpisné číslo rodinného domu) budú poskytnuté 2 ks 120 l vriec.


 
 

JEDLÉ TUKY A OLEJE

Vytlačiť
 

Jedlé tuky a oleje z domácnosti môžu občania odovzdávať do školskej jedálne vedľa základnej školy,
v pondelok až piatok v čase od 7.30 hod do 14.00 hod.

Použité jedlé tuky a oleje je potrebné odovzdať v uzatvorenej plastovej fľaši.

 


 
 

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIA

Vytlačiť
 


 
 

HARMONOGRAM VÝVOZOV PLASTOV

Vytlačiť
 

MESIAC DÁTUM VÝVOZU
Január 03.01.2017
Február 07.02.2017
Marec 07.03.2017
Apríl 04.04.2017
Máj 02.05.2017
Jún 06.06.2017
Júl 04.07.2017
August 01.08.2017
September 05.09.2017
Október 03.10.2017
November 07.11.2017
December 05.12.2017

Fľaše pripravte stlačené v plastových vreciach pred svojimi rodinnými domami.


 
 

HARMONOGRAM VÝVOZOV SKLA (1100 l kontajnery)

Vytlačiť
 

MESIAC  DÁTUM VÝVOZU
Január 17.01.2017         26.01.2017
Február 23.02.2017         
Marec 23.03.2017
Apríl 27.04.2017
Máj 09.05.2017         25.05.2017
Jún 22.06.2017
Júl 04.07.2017         27.07.2017
August 24.08.2017
September 12.09.2017         28.09.2017
Október 26.10.2017
November 23.11.2017
December 05.12.2017         28.12.2017

 


 
 

ZBER DRUHOTNÝCH SUROVÍN

Vytlačiť
 

Obec Lazany zabezpečuje zber a odvoz nasledujúcich odpadov:
 
každú stredu vo dvore OcÚ. Pred odovzdaním odpadu sa nahláste na obecnom úrade:
• PAPIER
• ŽELEZO
• AUTOBATÉRIE
• ELEKTROSPOTREBIČE

zber v plastových vreciach pred rodinnými domami podľa harmonogramu:
• PET fľaše

kontajnery za Obecným úradom, nájomnými bytmi a Domom rozlúčky:
• PET fľaše
• SKLO (nie porcelán)

kontajner pri Obecnom úrade a nájomných bytoch:
• TEXTIL, OBUV, HRAČKY


Ako sme separovali v roku 2016:

 •  Kovy – 1,94 t
 •  Elektrické zariadenia – 0,965 t
 •  Plasty – 9,847 t
 •  Sklo – 22,365 t
 •  Papier – 14,63 t
 •  Objemný odpad – 53,16 t
 •  Komunálny odpad – 431,41 t
 •  Drobný stavebný odpad (DSO) – 8,44 t
 •  Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť (NO) – 0,015 t
 •  Vyradené zariadenie obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (NO) - 0,8 t
 •  Oleje a tuky  (NO) – 0,04 t
 •  Jedlé oleje a tuky – 0,236 t
 •  Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky (NO) - 0,2 t
 •  Biologicky rozložiteľný odpad (BRO) – 13,95 t
 •  Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad – 1,725 t
 •  Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky - kompozity na báze lepenky  (VKM) - 0,089 t

Ako sme separovali v roku 2015:

 •  Kovy – 3,99 t
 •  Elektrické zariadenia – 2,60 t
 •  Plasty – 7,86 t
 •  Sklo – 12 t
 •  Papier – 7,56 t
 •  Objemný odpad – 53,86 t
 •  Komunálny odpad – 436,20 t

Ako sme separovali v roku 2014:

 • Kovy - 2,40 t
 • Elektrické zariadenia - 3,24 t
 • Plasty - 6,91 t
 • Sklo - 12,83 t
 • Papier - 17,19 t
 • Objemný odpad - 28,18 t
 • Komunálny odpad - 414,72 t

Ako sme separovali v roku 2013:

 • Kovy - 4,30 t
 • Elektrické zariadenia - 3,16 t
 • Plasty - 8,48 t
 • Sklo - 12,70 t
 • Papier - 13,94 t
 • Objemný odpad - 18,10 t
 • Komunálny odpad - 435,39 t

Ako sme separovali v roku 2012:

 • Kovy - 7,56 t 
 • Elektrické zariadenia - 1,44 t 
 • Plasty - 6,56 t
 • Sklo - 15,81 t
 • Objemný odpad - 39,90 t
 • Komunálny odpad - 437,40 t

 
 

KAM S POUŽITÝM ŠATSTVOM?

Vytlačiť
 

Obec Lazany zabezpečila špeciálne zberné nádoby, kde občania môžu odovzdávať nepotrebné použité šatstvo. Jedna špeciálna zberná nádoba sa nachádzajú vedľa budovy firmy Galterra a druhú nájdete v blízkosti bytoviek.
Čisté a zabalené oblečenie, textil, obuv a hračky vložíte do špeciálnych nádob, ktoré budú vyvážané minimálne jedenkrát za dva týždne.


 
 


 
 

VÝVOZ SPLAŠKOVÝCH VÔD ZO ŽÚMP, SEPTIKOV A ČOV

Vytlačiť
 


 
 

webygroup

dnes je: 23.10.2017

meniny má: Alojzia

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Lazany


5513820

Úvodná stránka