Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Odpadové hospodárstvo

Kam s objemným odpadom?Vytlačiť
 

Obec Lazany má prijaté Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom v obci Lazany, ktoré je stále platné. V tomto roku plánujeme prijať nové všeobecne záväzné nariadenie, v ktorom upravíme systém odpadového hospodárstva v obci a zapracujeme v ňom nové veci. Avšak kým sa tak stane, musíme rešpektovať platné nariadenie a všetci sa musíme snažiť, aby naša obec nebola jedno veľké smetisko.

Postupne ako stíhame a ako nám dovoľujú finančné prostriedky pracujeme od roku 2015 na vylepšení odpadového hospodárstva. Zabezpečili sme nové 1100 l kontajnery na separovaný zber, veľký hákový kontajner na biologicky rozložiteľný odpad, kde môžete ukladať trávu. Do každej domácnosti sme rozdali 1064 l kompostér. Čím sa snažíme znížiť množstvo zmesového komunálneho odpadu. V druhom polroku 2019 ideme sprevádzkovať zberný dvor a o podmienkach jeho využívania budete včas informovaní.

Do tej doby musíme byť všetci trpezliví a využívať čo máme a čo je dovolené. V týchto dňoch nám pri kontajneroch pred bytovými domami pribudol opäť objemný odpad. Spôsob a podmienky zberu objemného odpadu máme upravené v § 11 platného VZN č. 3/2016, kde sa píše: Obec zabezpečí pre držiteľa objemného odpadu zber a prepravu objemného odpadu najmenej dvakrát do roka, a to pristavením veľkokapacitných kontajnerov na určené miesta. Tento druh odpadu môžete ukladať do veľkokapacitných kontajnerov na JAR a na JESEŇ a o termínoch ste včas informovaní prostredníctvom obecného rozhlasu, webovej stránky, úradnej tabule a tiež cez televízny kanál INFLA. Taktiež objemné odpady sa dajú rozobrať a jeho zložky vyseparovať, aby sa zmenšil objem. Napr. niektoré typy sedačiek a kresiel sa dajú rozobrať na molitan, drevo, kovanie, a pod.

Týmto žiadam držiteľov objemného odpadu, ktorí uložili matrac a kreslo ku kontajnerom, aby odpad odviezli a počkali na jesenný zber objemného odpadu alebo kým sprevádzkujeme zberný dvor!

Ing. Jana Matiašková, starostka obce

01_foto_20190610.jpg02_foto_20190610.jpg


 
 

Kalendár zberu odpadov na rok 2019Vytlačiť
 


 
 

Upozornenie !!!Vytlačiť
 

ODPAD_SKLO_PLAST.JPEG

Upozorňujeme občanov, že zelené kontajnery sú určené na ukladanie odpadu zo SKLA. Zakazuje sa ukladať iný druh odpadu, ako sa to pravidelne opakuje napr. aj pri dome rozlúčky. Umelé obaly zo sviečok, ako i plastové vrchnáčiky zo sklenených svietnikov patria do žltého kontajnera, ktorý je určený na PLAST.

Zle vytriedený odpad bude mať dopad na všetkých občanov, a to pri určovaní výšky poplatku za komunálny odpad !

NAUČME SA TRIEDIŤ SPRÁVNE:

  • zelený kontajner – SKLO
  • žltý kontajner – PLAST

 
 

Upozornenie!Vytlačiť
 

UPOZORŇUJEME OBČANOV, ŽE JE ZAKÁZANÉ UKLADAŤ ODPAD MIMO ZBERNÝCH NÁDOB.

OBEC LAZANY ZABEZPEČILA ZBER VRECOVANÉHO ODPADU PET FLIAŠ, KTORÉ SÚ ZBIERANÉ PO RODINNÝCH DOMOCH A OBČANIA SÚ O TERMÍNOCH ZBERU VOPRED INFORMOVANÍ.
NAPRIEK TOMU SÚ VRECIA A PLASTY UMIESTŇOVANÉ VEDĽA ZBERNÝCH NÁDOB A VPLYVOM VETRA ČI ZVERI SÚ TIETO ODPADY POROZHADZOVANÉ V BLÍZKOM OKOLÍ.

BERME OHĽAD NA OBČANOV, KTORÍ BÝVAJÚ V BLÍZKOSTI ZBERNÝCH NÁDOB NA SEPAROVANÝ ZBER, ABY SA NECÍTILI AKO NA SMETISKU.


 
 

Ako správne separovať - vysvetlivky k jednotlivých druhom odpadovVytlačiť
 

PAPIER: Určené pre odpady z obalov z papiera a lepenky a odpady z určených neobalových výrobkov z papiera a lepenky

Patrí napríklad: noviny a časopisy, reklamné letáky, papierová lepenka, zošity, papierové vrecká, kartóny, obálky, plagáty, papier – krepový, baliaci, kancelársky, katalógy, ...

Nepatrí napríklad: viacvrstvové obaly /tzv. tetrapak/, znečistený papier – povoskovaný, mokrý, mastný, na pečenie, plienky, alobal, lepiaca páska, kovové alebo plastové súčasti papierových výrobkov, tapety, ...


PLASTY: Určené pre odpady z obalov z plastov a odpady z určených neobalových výrobkov z plastov

Patrí napríklad: plastové fľaše z nápojov, drogérie a kozmetiky /PET, HDPE, PP/, fólie číre a farebné /PE-LDPE, HDPE/, čisté - opláchnuté plastové obaly z potravín “tégliky“, polystyrén /PS, EPS/, igelitové tašky a vrecká, ...

Nepatrí napríklad: znečistené fľaše a obaly - škodlivinami, chemikáliami, olejmi a ropnými látkami, guma, molitan, ...


SKLO: Určené pre odpady z obalov zo skla a odpady z určených neobalových výrobkov zo skla

Patrí napríklad: neznečistené sklenené fľaše z nápojov, sklenené obaly, poháre, črepy, tabuľové sklo bez drôtenej výplne, ...

Nepatrí napríklad: znečistené sklo, sklo s prímesami, plexisklo, autosklá, porcelán, keramika, bezpečnostné a technické sklo, žiarovky a žiarivky, obrazovky, ...KOVY: Určené pre odpady z obalov z kovov

Patrí napríklad: plechovky z nápojov, konzervy, kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, klince, sponky, kľúče, ...

Nepatrí napríklad: znečistené kovové obaly a plechovky, ...


VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY NA BÁZE LEPENKY: Určené pre tetrapaky

Patrí napríklad: škatule /krabice/ od mlieka, džúsov, nápojov, ...

Nepatrí napríklad: znečistené obaly s obsahom nebezpečných látok, chemikálií, papier a lepenka, ...BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD

Patrí napríklad: zelený odpad zo záhrad a parkov, zvyšky ovocia a zeleniny, tráva, lístie, konáre, orezy zo stromov a kríkov, vetvičky, burina, slama, seno, piliny, hobliny, kvety, ...

Nepatrí napríklad: kuchynský a reštauračný odpad, zvyšky jedál a potravín, exkrementy zvierat, uhynuté zvieratá, ...


ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD

Patrí napríklad: neseparovateľný a znečistený komunálny odpad

Nepatrí napríklad: vytriedené zložky komunálneho odpadu – plasty, papier, sklo, kovy, zelený odpad, nebezpečný odpad, ...NEBEZPEČNÝ ODPAD A ODPAD Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Patrí napríklad: akumulátory, žiarivky, farby, oleje, televízory, elektrospotrebiče, rádiá, vysávače, počítače, žehličky, chladničky, sporáky, mrazničky, ...PNEUMATIKY

Odpadové pneumatiky je potrebné odovzdať akémukoľvek distribútorovi pneumatík – predajcovi pneumatík alebo pneuservisu


 
 

Harmonogram vývozu plastov Vytlačiť
 

MESIAC DÁTUM VÝVOZU
Január 04.01.2019
Február 05.02.2019
Marec 05.03.2019
Apríl 02.04.2019
Máj 07.05.2019
Jún 04.06.2019
Júl 02.07.2019
August 06.08.2019
September 03.09.2019
Október 01.10.2019
November 05.11.2019
December 03.12.2019

Fľaše pripravte stlačené v plastových vreciach pred svojimi rodinnými domami.


 
 

Harmonogram vývozu sklaVytlačiť
 

MESIAC  DÁTUM VÝVOZU
Január 15.01.2019         24.01.2019
Február 28.02.2019         
Marec 28.03.2019
Apríl 25.04.2019
Máj 07.05.2019         23.05.2019
Jún 27.06.2019
Júl 02.07.2019         25.07.2019
August 22.08.2019
September 10.09.2019         26.09.2019
Október 24.10.2019
November 28.11.2019
December 03.12.2019         26.12.2019

 


 
 

Všeobecne záväzné nariadenia o komunálnom odpadeVytlačiť
 


 
 

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov Vytlačiť
 


 
 

Biologicky rozložiteľný odpad - náklady na likvidáciuVytlačiť
 

2018_BRO_naklady_na_likvidaciu.png


 
 

Triedime nebezpečný odpad Vytlačiť
 

foto.png

ZBIERAJTE OBALY OD PRÁZDNYCH SPREJOV A PRI ZBERE NEBEZPEČNÉHO ODPADU ICH PRINESTE NA OBECNÝ ÚRAD.

PRÁZDNE VRECE SI PRÍĎTE ZOBRAŤ NA OBECNÝ ÚRAD.

PLNÉ VRECE OZNAČTE "NEBEZPEČNÝ ODPAD" A VYMENÍME ZA PRÁZDNE.


 
 

Separujeme odpady z obalov z kovov Vytlačiť
 

20181213_082836.jpgOdkladajte do vriec prázdne plechovky od piva, nealka, radlerov, čisté konzervy a pod. Plné vrece prineste na obecný úrad a vymeníme Vám ho za prázdne červené vrece.

 

Ďalšia možnosť je ukladať tento druh odpadu do červeného 1100 l kontajnera, ktorý je umiestnený za budovou obecného úradu.

Patrí napríklad: plechovky z nápojov, kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, klince, sponky, kľúče, čisté konzervy z potravín,...

Nepatrí napríklad: znečistené kovové obaly a plechovky,...

received_2212649192157074.jpegL59.jpeg


 
 

Separujeme papier Vytlačiť
 

V obci nám pribudlo 5 ks modrých kontajnerov na papier. Kontajnery sú určené pre odpady z obalov z papiera a lepenky a odpady z určených neobalových výrobkov z papiera a lepenky.

Kontajnery sú umiestnené:

  • 1 ks za budovou obecného úradu,
  • 1 ks pri nových nájomných bytoch,
  • 3 ks pred starými nájomnými bytmi

 

Patrí napríklad: noviny a časopisy, reklamné letáky, papierová lepenka, zošity, papierové vrecká, kartóny, obálky, plagáty, papier – krepový, baliaci, kancelársky, katalógy,...

Nepatrí napríklad: viacvrstvové obaly (tzv. tetrapaky), znečistený papier – povoskovaný, mokrý, mastný, na pečenie, plienky, alobal, lepiaca páska, kovové alebo plastové súčasti papierových výrobkov, tapety,...

Ďalšia možnosť, kde odovzdať papier, je celoročný školský zber. Veľkokapacitný kontajner je pristavený v areáli základnej školy.

NB48.jpgNB21.jpeg


 
 

Zber papiera - ZŠsMŠ LazanyVytlačiť
 

Základná škola s materskou školou v Lazanoch vyhlasuje zber papiera,

ktorý bude prebiehať až do konca školského roka.

Zviazaný papier aj kartón prineste ku kontajneru pri ZŠ

v pracovných dňoch ráno od 7.00 hod. a popoludní do 14.30 hod.

Ak nemôžete papier priviezť osobne, kontaktujte vedenie školy na čísle 046/5485328.

Pripravený papier odvezú žiaci našej školy. Za pomoc ďakujeme.


 
 

Separujeme VKM Vytlačiť
 

Čo je VKM? Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky, tzv. tetrapaky.

Tento druh odpadu je možné v obci uložiť do oranžových kontajnerov, ktoré sú umiestnené:

  • 1 ks za budovou obecného úradu
  • 1 ks pred starými nájomnými bytmi
  • 1 ks v areáli základnej školy

 

Patrí napríklad: škatule (krabice) od mlieka, džúsov, nápojov, smotany a iných mliečnych (potravinárskych) výrobkov, kozmetiky, či krabicového vína. UPOZORNENIE: obaly musia byť čisté, inak sa z nich stáva komunálny odpad.

Nepatrí napríklad: znečistené obaly s obsahom nebezpečných látok, chemikálií, papier a lepenka, viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, hliníkové plechovky od nápojov, konzervy,...

ZS_VKM_1ks.jpgZS_VKM_1ks.jpg

 

 

 

 


 
 

Zberná nádoba na batérieVytlačiť
 

Na prízemí obecného úradu je umiestnená zberná nádoba, do ktorej môžete vhadzovať použité batérie.

DSCF8469.JPGDSCF8472.JPG

 

 


 
 

Zberné nádoby na separovaný odpadVytlačiť
 

Obec Lazany získala dotáciu na projekt „Zberné nádoby na separovaný odpad v obci Lazany“ vo výške 5 874 EUR, cieľom ktorého bolo rozšíriť a doplniť počet lokalít v obci, kde budú umiestnené nové 1100 l kontajnery na sklo a plasty.

Vo štvrtok 29. septembra 2016 priviezli do obce 11 ks kontajnerov na sklo a 11 ks kontajnerov na plasty, ktoré boli rozmiestnené po obci nasledovne:

Stará cesta - vstupný park - dolný koniec

Vstupny_park_01.JPGVstupny_park_02.JPG

 

Vstupny_park_03.JPG

Stará cesta - pred kultúrnym domom

Dom_rozlucky_02.JPGKulturny_dom_02.JPG

 

 

 

 

 

 

Školská ulica - pred základnou školou

Pred_ZS_01.JPGPred_ZS_02.JPG

 

 

 

 

 

 

Slnečná stráň

Slnecna_stran_01.JPGSlnecna_stran_02.JPG

 

 

 

 

 

 

Stará cesta - pri dome rozlúčky

Dom_rozlucky_01.JPGDom_rozlucky_02.JPG

 

 

 

 

 

 

Školská ulica smerom na Hornú pri s. č. 480/44 (Šovčík Rastislav)

Skolska_ul_smerom_na_Hornu_01.JPGSkolska_ul_smerom_na_Hornu_02.JPG

 

 

 

 

 

 

Za budovou obecného úradu

OcU_01.JPGOcU_02.JPG

 

 

 

 

 

 

Športová ulica - pred nájomnými bytmi (staršími)

Najomne_byty_NB48_01.JPGNajomne_byty_NB48_02.JPG

 

Najomne_byty_NB48_03.JPG

Športová ulica - pred nájomnými bytmi (novými)

Najomne_byty_NB21_01.JPGNajomne_byty_NB21_02.JPG

 

Najomne_byty_NB21_02.JPG

Prieložky (pri s. č. 208/50 Kertészová Anna)

Prielozky_01.JPGPrielozky_02.JPG

 

Prielozky_03.JPG

Športová ulica - pri Pohostinstve na Brode

Pohostinstvo_na_Brode.jpg

Touto cestou sa chceme srdečne poďakovať občanom, ktorí nám pomáhali pri skladaní kontajnerov.
ĎAKUJEME!

Zároveň chceme upozorniť občanov, ktorí už stihli behom pár dní prelepiť informačné nálepky na kontajneroch, že v obci máme kamerový systém a podobný vandalizmus bude riešený zložkami policajného zboru, ktorým bude videozáznam poskytnutý!

Obec Lazany ďalej informuje, že z poskytnutej dotácie z Recyklačného fondu sme získali finančné prostriedky aj na jednorazovú kúpu 120 l vriec na PET fľaše, ktoré si môžu občania vyzdvihnúť na obecnom úrade počas stránkových hodín. Na jednu domácnosť (t.j. na jedno súpisné číslo rodinného domu) budú poskytnuté 2 ks 120 l vriec.


 
 

Zber jedlých tukov a olejov Vytlačiť
 

tuky, olejeJedlé tuky a oleje z domácnosti môžu občania odovzdávať do školskej jedálne vedľa základnej školy, v pondelok až piatok v čase od 7.30 hod do 14.00 hod.
Použité jedlé tuky a oleje je potrebné odovzdať v uzatvorenej plastovej fľaši.


 
 

Zber obnoseného šatstvaVytlačiť
 

Obec Lazany zabezpečila špeciálne zberné nádoby, kde občania môžu odovzdávať nepotrebné použité šatstvo. Jedna špeciálna zberná nádoba sa nachádzajú vedľa budovy firmy Galterra a druhú nájdete v blízkosti bytoviek.
Čisté a zabalené oblečenie, textil, obuv a hračky vložíte do špeciálnych nádob, ktoré budú vyvážané minimálne jedenkrát za dva týždne.

zber_satstva1.JPGzber_satstva2.JPG
 
 


 
 

Certifikát za rok 2018Vytlačiť
 

web.jpg


 
 

Triedenie odpaduVytlačiť
 

Ak správne triedime.jpg

Trieďme odpad.jpg

1.jpg

2.jpg

Separujme.jpg


 
 

Vývoz šplaškových vôd a žúmpVytlačiť
 

img-307151501-0001.jpg

img-731074331-0001.jpg


 
 

dnes je: 18.6.2019

meniny má: Vratislav

webygroup
ÚvodÚvodná stránka