Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Poslanci

Poslanci

Eva Dubcová - zástupkyňa starostky

 Eva Dubcová - zástupkyňa starostky

Mobil: 0918 504 483

E-mail: evkadubcova@azet.sk

Rozsah zastupovania, okruh úkonov a činností, ktoré je zástupkyňa starostky obce oprávnená vykonávať v zmysle § 13 b) ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov:

A. Počas prítomnosti starostky obce:
• podieľať sa na tvorbe, kontrole a realizácii rozvojových programov obce,
• podieľať sa na získavaní finančných prostriedkov pre potreby obce,
• spolupracovať s orgánmi štátnej správy a samosprávy, charitatívnymi, kultúrnymi a športovými združeniami a podnikateľskými subjektmi pri presadzovaní a ochrane záujmov obce,
• spolupracovať pri zabezpečení rokovaní obecného zastupiteľstva, komisií OcZ a koordinovať činnosť komisií OcZ, ich súčinnosť s obecným zastupiteľstvom,
• zúčastňovať sa na rokovaniach, previerkach a kontrolách podľa pokynov starostky obce,
• podieľať sa na zabezpečovaní agendy všetkých orgánov obce a obecného zastupiteľstva.

B. Počas neprítomnosti starostky obce z dôvodu služobnej cesty, práceneschopnosti
alebo dovolenky:
• vykonávať všetky úkony a činnosti uvedené v bode A. tohto ustanovenia,
• z poverenia starostky obce zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva,
• riadiť činnosť obecného úradu, vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva a so zabezpečením chodu obce.


 

Ing. Richard Cachovan

Ing. Richard Cachovan

Mobil: 0908 781 137

E-mail: r.cachovan@gmail.com


 

Ing. Ľudmila Ďurošková

Ing. Ľudmila Ďurošková

Mobil: 0905 231 024

E-mail: duroskova@stonline.sk


 

Mária Kraková

 Mária Kraková

Mobil: 0904 671 958

E-mail: m.krakova@zoznam.sk


 

Marián Petic

 Marián Petic

Mobil: 0905 276 240

E-mail: mpetic@azet.sk


 

Tibor Rybár

 Tibor Rybár

Mobil: 0918 641 184

E-mail: tibor.rybar@gmail.com


 

Ing. Anna Žiaková

Ing. Anna Žiaková

Mobil: 0905 383 462

E-mail: azrealpd@gmail.com


 

 

 

Práva a povinnosti poslanca obecného zastupiteľstva

1.   Poslanec je oprávnený najmä:

  • predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom samosprávy obce návrhy, podnety, pripomienky a námety,
  • interpelovať starostu vo veciach, týkajúcich sa ich práce,
  • požadovať od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce, vysvetlenia vo veciach, týkajúcich sa ich činností,
  • požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľsk činnosť vo veciach, týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,
  • zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce,
  • požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

2.   Poslanec je povinný najmä:

  • zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
  • zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
  • dodržiavať Štatút obce Lazany a Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Lazanoch,
  • obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

3.   Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti       obecného zastupiteľstva.
 

 


 

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Lazanoch

Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva obce Lazany

Fotogaléria

Obecné zastupiteľstvo - volebné obdobie 2014 - 2018

DSC_0168.jpg


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka