Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Povinné zverejňovanie informácií

Povinne zverejňované informácie v zmysle § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

Spôsob zriadenia obce:

Obec Lazany bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t.j. v dňoch 23 a 24. 11. 1990.

Právomoci a kompetencie obce:

Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú stanovené:

Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 -71)
zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (najmä § 4, § 11 ods. 4 a § 13 zákona)
platným právnym poriadkom Slovenskej republiky
všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnej pôsobnosti (čl. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky)

Organizačná štruktúra obce (orgány obce, štruktúra obecného úradu):

Orgánmi obce Lazany sú obecné zastupiteľstvo a starostka obce, Ing. Jana Matiašková.

Obecné zastupiteľstvo obce Lazany je zastupiteľský zbor obce zložený zo 7 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Zloženie obecného zastupiteľstva:

Eva Dubcová,
Ing. Richard Cachovan,
Ing. Ľudmila Ďurošková,
Mária Kraková,
Marián Petic,
Bc. Michal Skáčik,
Ing. Anna Žiaková.

Starostka obce Lazany je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje svoje orgány - komisie obecného zastupiteľstva a to:

KOMISIA FINANČNÉHO A SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA
KOMISIA ŠKOLSTVA A ŠPORTU
KOMISIA VÝSTAVBY, DOPRAVY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA 
KOMISIA KULTÚRY 
KOMISIA PRE VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ A PETÍCIÍ
KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU
ZBOR PRE OBČIANSKE ZÁLEŽITOSTI

Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce Lazany, PhDr. Róbert Géczy, ktorého volí obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce.

Informácie o spôsobe získavania informácií:

a) Spôsob a miesto získavania informácií:

písomne, ústne: Obec Lazany, Hlavná 59/56, 972 11 Lazany
telefonicky: 046/548 53 20, 0915 776 008
faxom: 046/548 54 01
elektronickou poštou: obec@lazany.sk

b) Čas podania – počas úradných hodín:

pondelok   7,30 – 16,00 h                                          
utorok         7,30 – 16,00 h
streda         7,30 – 16,00 h
štvrtok         7,30 – 16,00 h
piatok         7,30 – 13,30 h

Informácie o spôsobe podávania žiadostí, návrhov, podnetov a sťažností a o postupe obce pri ich vybavovaní (vrátane lehôt):

Podania v súlade s osobitnými predpismi možno podávať:

a) poštou na adresu obce - Hlavná 59/56, 972 11 Lazany,

b) osobne na obecnom úrade.

Obec Lazany postupuje pri vybavovaní podaní v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ako aj s osobitnými predpismi. Obec pri vybavovaní podaní dodržiava lehoty stanovené právnou úpravou.

Podávanie žiadosti o sprístupnenie informácií Obcou a ich poskytovanie zamestnancami obce sa riadi a musí byť vybavené v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Žiadosť o sprístupnenie informácií Obec Lazany vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Zo závažných dôvodov (v §17 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z.) môže byť táto lehota predĺžená, najviac však o 8 dní. Predĺženie lehoty sa oznámi žiadateľovi bezodkladne, v oznámení sa uvedú dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Informácie o spôsobe podávania opravných prostriedkov voči rozhodnutiam obce:

Opravné prostriedky proti rozhodnutiam obce v správnom konaní ako aj v osobitných konaniach je možné podať v lehote stanovenej v rozhodnutí:

a) poštou na adresu obce - Hlavná 59/56, 972 11 Lazany,

b) osobne na obecnom úrade.

Odvolanie sa podáva obci Lazany, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. O odvolaní proti rozhodnutiu obce Lazany rozhoduje starostka obce. Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil, za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.


 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka