Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zberný dvor v obci Lazany

STAVEBNÉ PRÁCE NA ZBERNOM DVORE

Október 2017


 

September 2017


 

August 2017


 

Júl 2017


 

Jún 2017


 

Máj 2017


 

ZAČATIE VÝSTAVBY ZBERNÉHO DVORA

Odovzdanie staveniska prebehlo 12.5.2017, kedy sa začalo s realizáciou výstavby.


 

SCHVÁLENIE DOTÁCIE NA VYBUDOVANIE ZBERNÉHO DVORA V OBCI LAZANY

DOTÁCIA NA VYBUDOVANIE ZBERNÉHO DVORA

JE SCHVÁLENÁ

 

Obci Lazany bolo dňa 21. 11. 2016 doručené z Ministerstva životného prostredia SR

Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok

na vybudovanie Zberného dvora v obci Lazany.

Nenávratný finančný príspevok je schválený vo výške 712.913,08 EUR,
pričom celkové oprávnené výdavky projektu sú schválené vo výške 750.434,82 EUR.

 

S realizáciou výstavby zberného dvora začneme v roku 2017.

Z finančných prostriedkov bude vybudovaný zberný dvor na záhrade bývalej materskej škôlky (za kultúrnom domom), kde prístup do zberného dvora bude z ulice Za priepasťou. Vybavený bude veľkými uzatvorenými kontajnermi na: biologicky rozložiteľný odpad, drobný stavebný odpad, objemný odpad, papier, plasty, sklo, EKOsklad na nebezpečný odpad, v ktorom budú aj kontajnery na žiarivky a akumulátory. V areáli zberného dvora sa bude nachádzať vrátnica, váha a montovaná hala. Zo strojného vybavenia budeme mať v zbernom dvore: traktor, čelný nakladač, snehovú radlicu, nosič kontajnerov, štiepkovač drevnej hmoty, traktorový náves a hydraulickú ruku. Celý zberný dvor bude zabezpečený kamerovým systémom.


 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA A ROZPOČET / ZADANIE STAVBY ZBERNÝ DVOR V OBCI LAZANY

PODANIE ŽIADOSTI O NFP NA PROJEKT "ZBERNÝ DVOR V OBCI LAZANY"

Obec Lazany dňa 31. 05. 2016 podala žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na vybudovanie "Zberného dvora v obci Lazany", na základe 10. výzvy MŽP SR Operačný program Kvalita životného prostredia, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10.


Obec Lazany sa ako subjekt zodpovedný za nakladanie s vyprodukovaným odpadom na svojom území, rozhodla vybudovať pre účely zberu a triedenia jednotlivých zložiek komunálneho odpadu, zberný dvor s príslušenstvom. Predmetom tohto projektu je vybudovanie centrálnej skladovacej plochy obce, kde sa bude odpad triediť, skladovať a následne bude odvážaný oprávnenou osobou (organizáciou) na zhodnotenie, likvidáciu, prípadne ďalšiu recykláciu. Za týmto účelom bude na pozemkoch, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Lazany, registra KN C, na parc. č. 64 a 65 (záhrada za kultúrnym domom) vybudovaná infraštruktúra so spevnenými plochami, napojením na siete, oplotením, halou spolu s obstaraným strojným zariadením (traktor s čelným nakladačom a návesom s nosičom kontajnerov, hydraulická ruka a štiepkovač), váhou a nádobami na zber a uskladnenie jednotlivých komodít. Objekt bude pozostávať z ôsmich základných plôch – plocha pre veľkokapacitné kontajnery (ďalej len VK) na DSO, plocha pre zelený odpad – drevná hmota určená ďalej na štiepkovanie, montovaný sklad na odstavenie mechanizácie, plocha pre VK na OO, plocha pre VK na BRO zo záhrad, parkov a cintorínov, skladovací priestor pre odpad vhodný na prípravu opätovného použitia, manipulačná plocha a plocha na zberné nádoby na papier; plasty, sklo, jedlé tuky a oleje, VKM na báze lepenky, žiarivky, farby, lepidlá, batérie a akumulátory, vyradené elektrické a elektronické zariadenia.


V ý p i s   z   u z n e s e n i a XI/2016

z XI. zasadnutia OcZ v Lazanoch zo dňa 20.05.2016

 

Uznesenie XI/2016 č. 108

Obecné zastupiteľstvo v Lazanoch:

S c h v a ľ u j e

  1. zmenu rozpočtu obce na rok 2016 -   navýšenie príjmov aj výdavkov o sumu 96.000 eur v tom:
  1. prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu obce a navýšenie príjmových finančných operácií  vo výške 46 000 eur a ich použitie na kapitálové výdavky – projekt „Zberný dvor v obci Lazany“,

Hlasovanie:  Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.

Za:

7

Ing. Ľudmila Ďurošková, Marián Petic, Bc. Michal Skáčik, Ing. Anna Žiaková, Eva Dubcová, Mária Kraková, Ing. Richard Cachovan

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomný:

 

 

 


V ý p i s   z   u z n e s e n i a XI/2016

z XI. zasadnutia OcZ v Lazanoch zo dňa 20.05.2016

 

Uznesenie XI/2016 č. 114

Obecné zastupiteľstvo v Lazanoch:

  1. B e r i e   na vedomie

informáciu o 10. výzve MŽP SR na predkladanie žiadosti o NFP, Operačný program Kvalita životného prostredia, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10 na vybudovanie „Zberného dvora v obci Lazany“.

  1. S c h v a ľ u j e
    1. podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a realizáciu projektu s názvom „Zberný dvor v obci Lazany“ v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, 10. výzva MŽP SR, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10.
    2. výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu „Zberný dvor v obci Lazany“ vo výške 40.000 eur z celkových oprávnených výdavkov projektu.

Hlasovanie:  Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.

Za:

7

Ing. Ľudmila Ďurošková, Marián Petic, Bc. Michal Skáčik, Ing. Anna Žiaková, Eva Dubcová, Mária Kraková, Ing. Richard Cachovan

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomný:

 

 

 

 

 

 


 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka