Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Starostka

Starostka

Ing. Jana Matiašková

Ing. Jana Matiašková

Tel: 046/548 50 30

Fax: 046/548 54 01

Mobil: 0905551641

E-mail: starosta@lazany.sk

www: www.lazany.sk

Narodila som sa v roku 1980 a so svojím manželom Petrom sme od narodenia „lazančania“. Štrnásť rokov som pracovala v regionálnom periodiku, vtedajšom Prieboji a súčasných MY Hornonitrianskych novinách. Popri zamestnaní som úspešne absolvovala Slovenskú technickú univerzitu – Materiálovotechnologickú fakultu v Trnave. Od roku 2012 až 2014 som pracovala na Obecnom úrade v Lazanoch ako samostatný odborný referent na sekretariáte starostu obce. So samosprávou ako takou som sa po prvýkrát stretla v roku 2006, kedy som bola zvolená za poslankyňu obecného zastupiteľstva. Postupne som sa oboznamovala s množstvom úloh, kompetencií či oblastí, s ktorými sa obec každodenne stretáva. Posledný polrok volebného obdobia 2006 – 2010 som ukončila ako zástupkyňa starostu obce.
15. novembra 2014 som bola po prvýkrát zvolená za starostku obce Lazany. Druhé volebné obdobie mi začalo 6. decembra 2018.


 

 

 

Horúca linka

Komu
:
:
* :

Kompetencie starostu obce

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Funkčné obdobie je štyri roky a skončí sa zložením sľubu nového starostu.

Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.
 
Starosta najmä:

 1. zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak zákon neustanovuje inak a podpisuje ich uznesenia,
 2. vykonáva obecnú správu,
 3. zastupuje obec navonok - vo vzťahu k štátnym orgánov, k právnickým aj fyzickým osobám,
 4. rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva, vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
 5. uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie,
 6. podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva.

Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodné.
Vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce. Informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu.


 

Kompetencie zástupca starostu

 1. Starosta má jedného zástupcu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním a to do 60 dní od zloženia sľubu starostu. Ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo.
 2. Zástupca starostu zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie.
 3. Zástupca starostu je členom obecnej rady s hlasom rozhodujúcim.
 4. Zástupca starostu počas neprítomnosti starostu alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie: zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady; nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti starostu § 13, zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov; vykonáva bežné úkony, súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva a so zabezpečením chodu obecného úradu.
 5. Zástupca starostu zabezpečuje prípravu zasadnutí obecného zastu¬piteľstva po stránke vecnej obsahovej náplne, v súlade s rokovaniami obecnej rady a tiež prípravu zasadnutí obecnej rady.
 6. Zástupca starostu v súčinnosti s pracovníkmi obecného úradu ko¬ordinuje činnosť všetkých komisií obecného zastupiteľstva a poskytu¬je poslancom a členom komisií informácie pre plnenie ich úloh.
 7. Podrobnejšiu úpravu pôsobnosti zástupcu starostu obsahuje Orga¬nizačný poriadok Obecného úradu v Lazanoch.

 

Komunálne voľby v obci Lazany po roku 1989

2014 – 2018        Ing. Jana Matiašková, starostka obce

2010 – 2014        Karol Boško, starosta obce

2006 – 2010        Karol Boško, starosta obce

2002 – 2006        Karol Boško, starosta obce

1998 – 2002        Karol Boško, starosta obce

1994 – 1998        Ing. Vojtech Šovčík, starosta obce

1992 – 1994        Ing. Vojtech Šovčík, starosta obce

1990 – 1992        Teodor Poliak, starosta obce

1990                    Teodor Poliak, predseda MNV


 

Fotogaléria starostov obce Lazany

Matiaskova_Jana_Ing_2014_2018.jpgBosko_Karol_1998_2014.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ing. Jana Matiašková                                               Karol Boško

               2014 - 2018                                                                        1998 - 2014 

 

Sovcik_Vojtech_Ing_1992_1998.jpgPoliak_Teodor_1990_1992.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ing. Vojtech Šovčík                                                Teodor Poliak

              1992 - 1998                                                                         1990 - 1992 


 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka