Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Tlačivá

TLAČIVÁ

Žiadosť všeobecná

 
Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov

 
Žiadosť o zrušenie „Osvedčenia pre SHR“

 
Oznámenie k 15. februáru - Povinnosť prevádzkovateľa malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v zmysle § 6 ods. 4 Zákona č. 401/1998 Z.z.

 
Žiadosť o súhlas prevádzkovateľa pohrebiska

 
Záväzný pokyn pre budovanie ohrád hrobov v obci Lazany

 
Žiadosť o vydanie potvrdenia o pridelenom súpisnom/orientačnom čísle budove

 
Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla

 
Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla

 
Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa zákona č. 582/2004 Z. z. platné od 01.01.2015

 
Príloha k daňovému priznaniu - II. ODDIEL Priznanie k dani z pozemkov platné od 01.01.2015

 
Príloha k daňovému priznaniu - III. ODDIEL Priznanie k dani zo stavieb (stavba slúžiaca na jeden účel) platné od 01.01.2015

 
Príloha k daňovému priznaniu - III. ODDIEL Priznanie k dani zo stavieb (stavba slúžiaca na viaceré účely) platné od 01.01.2015

 
Príloha k daňovému priznaniu - IV. ODDIEL Priznanie k dani z bytov platné od 01.01.2015

 
Príloha k daňovému priznaniu - V. ODDIEL Priznanie k dani za psa platné od 01.01.2015

 
Príloha k daňovému priznaniu - VI. ODDIEL Priznanie k dani za predajné automaty platné od 01.01.2015

 
Príloha k daňovému priznaniu - VII. ODDIEL Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje platné od 01.01.2015

 
Príloha k daňovému priznaniu - k zníženiu dane alebo oslobodeniu od dane podľa § 17 ods. 2 a 3 zákona č. 582/2004 Z. z. platné od 01.01.2015

 
Oznamovacia povinnosť k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Vznik poplatkovej povinnosti pre fyzickú osobu, ktorá má v obci Lazany TP a PP

 
Oznamovacia povinnosť k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Zánik alebo Zmena poplatkovej povinnosti pre fyzickú osobu, ktorá má v obci Lazany TP a PP

 
Oznamovacia povinnosť k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Vznik, zmena alebo zánik poplatkovej povinnosti právnickej osoby a fyzickej osoby - podnikateľa za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 
Dohoda o určení zástupcu na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti

 
Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka

 
Evidenčný list psa od 01.01.2014

 
Návrh na zrušenie trvalého pobytu

 
Zmluva o prenájme nebytových priestorov

 
Žiadosť o pridelenie bytu

 
Oznámenie o uzatvorení prevádzky

 
Oznámenie na prechodnú zmenu otváracích hodín

 
Objednávka na vyhlasovanie do OR

 
Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení

 
Žiadosť na výrub drevín

 
Oznámenie o výrube stromov

 

ORGANIZÁCIA PODUJATÍ A ZHROMAŽDENÍ

Povinnosti občanov pri výkone zhromažďovacieho práva
 84_1990.pdf (58.8 kB) 84_1990.pdf (58.8 kB)

 
Povinnosti usporiadateľov pri organizovaní verejných kultúrnych podujatí
 96_1991.pdf (34.5 kB) 96_1991.pdf (34.5 kB)

 
Povinnosti usporiadateľov pri organizovaní verejných telovýchovných, športových a
 479_2008.pdf (72.8 kB) 479_2008.pdf (72.8 kB)

 

STAVEBNÉ FORMULÁRE

Žiadosť o vyjadrenie StVPS

 
Žiadosť o vydanie územno-plánovacej informácie

 
Ohlásenie drobnej stavby

 
Ohlásenie stavebných úprav resp. udržiavacích prác

 
Žiadosť o povolenie studne

 
Návrh na vydanie územného rozhodnutia

 
Návrh na predĺženie platnosti územného rozhodnutia

 
Žiadosť o stavebné povolenie

 
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

 
Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením

 
Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby

 
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

 
Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby

 
Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

 
Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie

 
Žiadosť o záväzné stanovisko v zmysle §120 stavebného zákona

 
Žiadosť o vydanie stanoviska na odňatie poľnohospodárskej pôdy

 
Žiadosť o povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

 
Žiadosť o súhlas k užívaniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

 
Žiadosť podľa zákona 364/2004 Z.z. o vodách o povolenie:
- na vodnú stavbu podľa § 26
- na osobitné užívanie vôd podľa § 21

 
Stanovisko vlastníka susednej nehnuteľnosti k ohláseniu drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác

 
Stavebné informácie
OHLASOVANIE drobných stavieb,
stavebných úprav a udržiavacích prác obci

 
Žiadosť o vydanie rozhodnutia na odňatie poľnohospodárskej pôdy na Obvodný pozemkový úrad Prievidza

 
Žiadosť o zápis stavby do katastra nehnuteľností

 
Žiadosť o vyznačenie zmeny trvalého pobytu / priezviska v operáte katastra nehnuteľností

 
Žiadosť o vydanie povolenia na čiastočnú / úplnú uzávierku miestnej komunikácie v obci

 
Žiadosť o určenie použitia dočasného / trvalého dopravného značenia

 
Žiadosť o povolenie *rozkopávky (uzávierky)- *zvláštneho užívania miestnej komunikácie (cesta, chodník, obslužný pozemok)

 
Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie

 
Žiadosť o vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov (§28)

 

dnes je: 22.4.2018

meniny má: Slavomír

webygroup
ÚvodÚvodná stránka