Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Lazany, okres Prievidza, Trenčiansky kraj

Tlačivá

TLAČIVÁ

Žiadosť všeobecná
 Ziadost_vseobecna.pdf (18.9 kB) (18.9 kB)

 
Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov
 Ziadost_o_zapis_do_evidencie_SHR.pdf (31.9 kB) (31.9 kB)

 
Žiadosť o zrušenie „Osvedčenia pre SHR“
 SHR_žiadosť o zrušenie osvedčenia.pdf (21 kB) (21 kB)

 
Oznámenie k 15. februáru - Povinnosť prevádzkovateľa malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v zmysle § 6 ods. 4 Zákona č. 401/1998 Z.z.
 Oznamenie _MZZO_1.pdf (22.5 kB) (22.5 kB)

 
Žiadosť o súhlas prevádzkovateľa pohrebiska
 Ziadost_o_suhlas_prevadzkovatela_pohrebiska.pdf (27.8 kB) (27.8 kB)

 
Záväzný pokyn pre budovanie ohrád hrobov v obci Lazany
 Zavazny_pokyn_cintorin.pdf (43.9 kB) (43.9 kB)

 
Žiadosť o vydanie potvrdenia o pridelenom súpisnom/orientačnom čísle budove
 Žiadosť o vydanie potvrdenia o pridelenom súpisnom - orientačnom čísle budove.pdf (143 kB) (143 kB)

 
Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla
 Ziadost_o_zmenu_zrusenie_supisneho_cisla.pdf (22.4 kB) (22.4 kB)

 
Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla
 Ziadost_o_urcenie_supisneho_cisla.pdf (22.1 kB) (22.1 kB)

 
Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa zákona č. 582/2004 Z. z. platné od 01.01.2015
 Priznanie k dani z nehnuteľnosti + súhrn príloh.pdf (560.1 kB) (560.1 kB)

 
Príloha k daňovému priznaniu - II. ODDIEL Priznanie k dani z pozemkov platné od 01.01.2015
 II_Priznanie k dani z pozemkov_platné od 01.01.2015.pdf (71.1 kB) (71.1 kB)

 
Príloha k daňovému priznaniu - III. ODDIEL Priznanie k dani zo stavieb (stavba slúžiaca na jeden účel) platné od 01.01.2015
 III_Priznanie k dani zo stavieb_jeden účel_platné od 01.01.2015.pdf (61.6 kB) (61.6 kB)

 
Príloha k daňovému priznaniu - III. ODDIEL Priznanie k dani zo stavieb (stavba slúžiaca na viaceré účely) platné od 01.01.2015
 III_Priznanie k dani zo stavieb_viaceré účely_platné od 01.01.2015.pdf (59.3 kB) (59.3 kB)

 
Príloha k daňovému priznaniu - IV. ODDIEL Priznanie k dani z bytov platné od 01.01.2015
 IV_Priznanie k dani z bytov_platné od 01.01.2015.pdf (63.5 kB) (63.5 kB)

 
Príloha k daňovému priznaniu - V. ODDIEL Priznanie k dani za psa platné od 01.01.2015
 V_Priznanie k dani za psa_platné od 01.01.2015.pdf (52.2 kB) (52.2 kB)

 
Príloha k daňovému priznaniu - VI. ODDIEL Priznanie k dani za predajné automaty platné od 01.01.2015
 VI_Priznanie k dani za predajné automaty_platné od 01.01.2015.pdf (69.5 kB) (69.5 kB)

 
Príloha k daňovému priznaniu - VII. ODDIEL Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje platné od 01.01.2015
 VII_Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje_platné od 01.01.2015.pdf (68.8 kB) (68.8 kB)

 
Príloha k daňovému priznaniu - k zníženiu dane alebo oslobodeniu od dane podľa § 17 ods. 2 a 3 zákona č. 582/2004 Z. z. platné od 01.01.2015
 Príloha k zníženiu dane alebo oslobodeniu od dane.pdf (79.1 kB) (79.1 kB)

 
Oznamovacia povinnosť k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Vznik poplatkovej povinnosti pre fyzickú osobu, ktorá má v obci Lazany TP a PP
 Príloha č. 1.pdf (23.3 kB) (23.3 kB)

 
Oznamovacia povinnosť k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Zánik alebo Zmena poplatkovej povinnosti pre fyzickú osobu, ktorá má v obci Lazany TP a PP
 Príloha č. 2.pdf (25.2 kB) (25.2 kB)

 
Oznamovacia povinnosť k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Vznik, zmena alebo zánik poplatkovej povinnosti právnickej osoby a fyzickej osoby - podnikateľa za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 Príloha č. 3.pdf (29.2 kB) (29.2 kB)

 
Dohoda o určení zástupcu na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti
 Dohoda_o_urceni_zastupcu_na_podanie_priznania_k_DzN.pdf (25.8 kB) (25.8 kB)

 
Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka
 Ziadost_o_vydanie_rybarskeho_listka.pdf (25.8 kB) (25.8 kB)

 
Evidenčný list psa od 01.01.2014
 Evidencny_list_psa _od_01012014.pdf (12.5 kB) (12.5 kB)

 
Návrh na zrušenie trvalého pobytu
 Navrh_na_zrusenie_trvaleho_pobytu.pdf (157.7 kB) (157.7 kB)

 
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
 Zmluva o prenájme NP.pdf (24.7 kB) (24.7 kB)

 
Žiadosť o povolenie prekopavky
 Rozkopavka.pdf (25.5 kB) (25.5 kB)

 
Žiadosť o pridelenie bytu
 Žiadosť o pridelenie bytu v obci Lazany.pdf (21.3 kB) (21.3 kB)

 
Oznámenie o uzatvorení prevádzky
 zatvorenie_prevadzky.pdf (14 kB) (14 kB)

 
Oznámenie na prechodnú zmenu otváracích hodín
 Oznamenie_na_prechodnu_zmenu_otvaracich_hodin.pdf (12 kB) (12 kB)

 
Objednávka na vyhlasovanie do OR
 Objednavka_na_vyhlasovanie_Obecny_rozhlas.pdf (45 kB) (45 kB)

 
Žiadosť na spaľovanie
 Ziadost_na_spalovanie.pdf (28.1 kB) (28.1 kB)

 
Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení
 Ziadost_o_urcenie_pouzitia_dopravnych_znaciek_a_zariadeni.pdf (40.9 kB) (40.9 kB)

 
Žiadosť na výrub drevín
 Ziadost_na_vyrub_drevin.pdf (27.8 kB) (27.8 kB)

 
Oznámenie o výrube stromov
 Oznamenie_o_vyrube.pdf (27.2 kB) (27.2 kB)

 

ORGANIZÁCIA PODUJATÍ A ZHROMAŽDENÍ

Povinnosti občanov pri výkone zhromažďovacieho práva
 84_1990.pdf (58.8 kB) (58.8 kB)

 
Povinnosti usporiadateľov pri organizovaní verejných kultúrnych podujatí
 96_1991.pdf (34.5 kB) (34.5 kB)

 
Povinnosti usporiadateľov pri organizovaní verejných telovýchovných, športových a
 479_2008.pdf (72.8 kB) (72.8 kB)

 

STAVEBNÉ FORMULÁRE

Žiadosť o vyjadrenie StVPS
 Ziadost_o_vyjadrenie_StVPS.pdf (131.5 kB) (131.5 kB)

 
Žiadosť o vydanie územno-plánovacej informácie
 Ziadost_o_vydanie_uzemno_planovacej_informacie.pdf (28 kB) (28 kB)

 
Ohlásenie drobnej stavby
 Ohlasenie_drobnej_stavby.pdf (26.7 kB) (26.7 kB)

 
Ohlásenie stavebných úprav resp. udržiavacích prác
 Ohlasenie_stavebnych_uprav_resp._udrziavacich_prac.pdf (26.4 kB) (26.4 kB)

 
Žiadosť o povolenie studne
 Ziadost_o_povolenie_studne.pdf (26.7 kB) (26.7 kB)

 
Návrh na vydanie územného rozhodnutia
 Navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia.pdf (48 kB) (48 kB)

 
Návrh na predĺženie platnosti územného rozhodnutia
 Navrh_na_predlzenie_platnosti_uzemneho_rozhodnutia.pdf (22.7 kB) (22.7 kB)

 
Žiadosť o stavebné povolenie
 Ziadost_o_stavebne_povolenie.pdf (56.9 kB) (56.9 kB)

 
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
 Ziadost_o_predlzenie_platnosti_stavebneho_povolenia.pdf (23.3 kB) (23.3 kB)

 
Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením
 Ziadost_o_zmenu_stavby_pred_dokoncenim.pdf (31.6 kB) (31.6 kB)

 
Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby
 Ziadost_o_predlzenie_terminu_dokoncenia_stavby.pdf (24.2 kB) (24.2 kB)

 
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 Navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia.pdf (40.8 kB) (40.8 kB)

 
Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby
 Ziadost_o_zmenu_ucelu_uzivania_stavby.pdf (27.2 kB) (27.2 kB)

 
Žiadosť o povolenie odstránenia stavby
 Ziadost_o_povolenie_odstranenia_stavby.pdf (30.4 kB) (30.4 kB)

 
Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie
 Ziadost_o_dodatocne_stavebne_povolenie.pdf (31.4 kB) (31.4 kB)

 
Žiadosť o záväzné stanovisko v zmysle §120 stavebného zákona
 Ziadost_o_zavazne_stanovisko_v_zmysle_§120_stavebneho_zakona.pdf (23.7 kB) (23.7 kB)

 
Žiadosť o vydanie stanoviska na odňatie poľnohospodárskej pôdy
 Ziadost_o_vydanie_stanoviska_na_odnatie_polnohospodraskej_pody.pdf (32.2 kB) (32.2 kB)

 
Žiadosť o povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 Ziadost_o_povolenie_stavby_maleho_zdroja_znecistovania_ovzdusia.pdf (22.3 kB) (22.3 kB)

 
Žiadosť o súhlas k užívaniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 Ziadost_o_suhlas_k_uzivaniu_stavby_maleho_zdroja_znecistovania_ovzdusia.pdf (22.1 kB) (22.1 kB)

 
Žiadosť podľa zákona 364/2004 Z.z. o vodách o povolenie:
- na vodnú stavbu podľa § 26
- na osobitné užívanie vôd podľa § 21
 Ziadost_podla_zakona_364_2004_Z.z._o_vodach.pdf (22.7 kB) (22.7 kB)

 
Stanovisko vlastníka susednej nehnuteľnosti k ohláseniu drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác
 Stanovisko_vlastnika_susednej_nehnutelnosti_k_ohláseniu_DS.pdf (25.9 kB) (25.9 kB)

 
Stavebné informácie
OHLASOVANIE drobných stavieb,
stavebných úprav a udržiavacích prác obci
 Stavebne_informacie.pdf (252.5 kB) (252.5 kB)

 
Žiadosť o vydanie rozhodnutia na odňatie poľnohospodárskej pôdy na Obvodný pozemkový úrad Prievidza
 Ziadost_o_vydanie_rozhodnutia_na_odnatie_pp_na_obvodny_pozemkovy_urad_prievidza.pdf (23.4 kB) (23.4 kB)

 
Žiadosť o zápis stavby do katastra nehnuteľností
 Ziadost_o_zapis_stavby_do_KN.pdf (353.9 kB) (353.9 kB)

 
Žiadosť o vyznačenie zmeny trvalého pobytu / priezviska v operáte katastra nehnuteľností
 Ziadost_o_zmenu_TP_alebo_priezviska_KN.pdf (334.9 kB) (334.9 kB)

 

webygroup

dnes je: 23.10.2017

meniny má: Alojzia

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Lazany


5513830

Úvodná stránka