Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

OBEC LAZANY ZVEREJŇUJE

Dokumenty na stiahnutie

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška

NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie obce Lazany č. 1/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa a žiaka v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lazany

NÁVRH - Plán kontrolnej činnosti hlavného hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania vo veci povolenia odstránenia stavieb a nariadenie ústneho pojednávania

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania vo veci povolenia odstránenia stavieb a nariadenie ústneho pojednávania

NÁVRH - Záverečný účet obce Lazany za rok 2018

Štatistický úrad SR - Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov

Ochrana lesov pred požiarmi

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
 Lazany.pdf (232.1 kB) Lazany.pdf (232.1 kB)

Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti

STÁLE ZVEREJŇOVANÉ INFORMÁCIE

VÝRUB DREVÍN - SPRÁVNE KONANIA OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY

Na základe vydania zákona č. 408/2011 (účinnosť od 01.12.2011), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola obciam uložená povinnosť zverejniť na svojej internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.

Ide o povinnosť zverejniť informáciu o začatí každého správneho konania na výrub drevín rastúcich mimo lesa v katastrálnom území obce Lazany.
Túto povinnosť bude obec plniť v lehote do 3 dní od podania žiadosti na výrub, v zmysle vyššie uvedeného zákona. Začiatkom konania je deň podania žiadosti.
Informácia bude obsahovať meno a adresu žiadateľa, rozsah výrubu, lokalitu, odôvodnenie a lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní od zverejnenia informácie.

Zverejnená informácia slúži v zmysle novely zákona týmto subjektom:

  • subjekt, ktorý má požadovanú právnu formu, je právnickou osobou (napr. občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iné),
  • subjekt, ktorého predmetom činnosti je, najmenej jeden rok, ochrana prírody a krajiny (§ 2 ods. 1 zákona o ochrane prírody),
  • subjekt, ktorý podal predbežnú žiadosť o účastníctvo podľa § 82 ods. 6 zákona
    o ochrane prírody,
  • subjekt, ktorý písomne alebo elektronicky potvrdil svoj záujem byť účastníkom
    v začatom správnom konaní.

V prípade záujmu oprávnených subjektov o vstup do správneho konania, je potrebné túto požiadavku zaslať na Obecný úrad Lazany, Hlavná 59/56, 972 11 Lazany, v uvedenej lehote.

OBEC LAZANY OD 01.12.2011 do 31.12.2012 NEEVIDUJE ANI JEDNU ŽIADOSŤ O VYDANIE ROZHODNUTIA NA VÝRUB DREVÍN RASTÚCICH MIMO LESA V k.ú. LAZANY.


 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 244/2019. Dátum začatia konania 24.04.2019, dátum zverejnenia 24.04.2019
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_244_2019.pdf (24.1 kB) (24.1 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 226/2019. Dátum začatia konania 04.04.2019, dátum zverejnenia 04.04.2019
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_226_2019.pdf (101.5 kB) (101.5 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 212/2019. Dátum začatia konania 25.03.2019, dátum zverejnenia 25.03.2019
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_212_2019.pdf (24.5 kB) (24.5 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 203/2019. Dátum začatia konania 18.03.2019, dátum zverejnenia 18.03.2019
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_203_2019.pdf (25.3 kB) (25.3 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 164/2019. Dátum začatia konania 27.02.2019, dátum zverejnenia 27.02.2019
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_164_2019.pdf (24.1 kB) (24.1 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 125/2019. Dátum začatia konania 28.01.2019, dátum zverejnenia 28.01.2019
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_125_2019.pdf (25.4 kB) (25.4 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 368/2018. Dátum začatia konania 20.11.2018, dátum zverejnenia 20.11.2018
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_368_2018.pdf (24.5 kB) (24.5 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 364/2018. Dátum začatia konania 15.11.2018, dátum zverejnenia 15.11. 2018
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_364_2018.pdf (25.1 kB) (25.1 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 363/2018. Dátum začatia konania 14.11.2018, dátum zverejnenia 14.11. 2018
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_363_2018.pdf (24.5 kB) (24.5 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 353/2018. Dátum začatia konania 23.10.2018, dátum zverejnenia 23.10.2018
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_353_2018.pdf (24 kB) (24 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 343/2018. Dátum začatia konania 18.10.2018, dátum zverejnenia 18.10.2018
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_343_2018.pdf (24.4 kB) (24.4 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 341/2018. Dátum začatia konania 15.10.2018, dátum zverejnenia 15.10.2018
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_341_2018.pdf (24.4 kB) (24.4 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 325/2018. Dátum začatia konania 26.09.2018, dátum zverejnenia 26.09.2018
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_325_2018.pdf (24.4 kB) (24.4 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 275/2018. Dátum začatia konania 10.07.2018, dátum zverejnenia 10.07.2018
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_275_2018.pdf (24.6 kB) (24.6 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 273/2018. Dátum začatia konania 03.07.2018, dátum zverejnenia 03.07.2018
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_273_2018.pdf (24.4 kB) (24.4 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 243/2018. Dátum začatia konania 16.05.2018, dátum zverejnenia 18.05.2018
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_243_2018.pdf (24.7 kB) (24.7 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 182/2018. Dátum začatia konania 29.03.2018, dátum zverejnenia 29.03.2018
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_182_2018.pdf (27.9 kB) (27.9 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 174/2018. Dátum začatia konania 21.03.2018, dátum zverejnenia 22.03.2018
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_174_2018.pdf (26 kB) (26 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 168/2018. Dátum začatia konania 16.03.2018, dátum zverejnenia 19.03.2018
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_168_2018.pdf (25 kB) (25 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 162/2018. Dátum začatia konania 15.03.2018, dátum zverejnenia 19.03.2018
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_162_2018.pdf (25.6 kB) (25.6 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 144/2018. Dátum začatia konania 26.02.2018, dátum zverejnenia 26.02.2018
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_144_2018.pdf (25 kB) (25 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 362/2017. Dátum začatia konania 28.11.2017, dátum zverejnenia 28.11.2017
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_362_2017.pdf (25.4 kB) (25.4 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 354/2017. Dátum začatia konania 31.10.2017, dátum zverejnenia 31.10.2017
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_354_2017.pdf (25.3 kB) (25.3 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 352/2017. Dátum začatia konania 02.10.2017, dátum zverejnenia 02.10.2017
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_352_2017.pdf (25.5 kB) (25.5 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 292/2017. Dátum začatia konania 26.06.2017, dátum zverejnenia 26.06.2017
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_292_2017.pdf (24 kB) (24 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 209/2017. Dátum začatia konania 28.03.2017, dátum zverejnenia 28.03.2017
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_209_2017.pdf (26.3 kB) (26.3 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 194/2017. Dátum začatia konania 17.03.2017, dátum zverejnenia 17.03.2017
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_194_2017.pdf (26.2 kB) (26.2 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 177/2017. Dátum začatia konania 08.03.2017, dátum zverejnenia 08.03.2017
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_177_2017.pdf (26.3 kB) (26.3 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 123/2017. Dátum začatia konania 30.01.2017, dátum zverejnenia 30.01.2017
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_123_2017.pdf (25.8 kB) (25.8 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 533/2016. Dátum začatia konania 15.11.2016, dátum zverejnenia 15.11.2016
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_533_2016.pdf (25.5 kB) (25.5 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 249/2015. Dátum začatia konania 30.11.2015, dátum zverejnenia 30.11.2015
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_249_2015_WEB.pdf (24.7 kB) (24.7 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 240/2015. Dátum začatia konania 05.11.2015, dátum zverejnenia 06.11.2015
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_240_2015_WEB.pdf (24.8 kB) (24.8 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 228/2015. Dátum začatia konania 16.10.2015, dátum zverejnenia 19.10.2015
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_228_2015_WEB.pdf (24.1 kB) (24.1 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 223/2015. Dátum začatia konania 07.10.2015, dátum zverejnenia 08.10.2015
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_223_2015_WEB.pdf (24.3 kB) (24.3 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 220/2015. Dátum začatia konania 30.09.2015, dátum zverejnenia 01.10.2015
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_220_2015_WEB.pdf (24.8 kB) (24.8 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 219/2015. Dátum začatia konania 29.09.2015, dátum zverejnenia 30.09.2015
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_219_2015_WEB.pdf (24.8 kB) (24.8 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 211/2015-1. Dátum začatia konania 09.09.2015, dátum zverejnenia 10.09.2015
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_211_2015_1_WEB.pdf (24.5 kB) (24.5 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 180/2015. Dátum začatia konania 29.06.2015, dátum zverejnenia 01.07.2015
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_180_2015_WEB.pdf (24.5 kB) (24.5 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 288/2015. Dátum začatia konania 20.03.2015, dátum zverejnenie 20.03.2015
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_288_2015_WEB.pdf (25 kB) (25 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 658/2015. Dátum začatia konania 04.03.2015, dátum zverejnenie 06.03.2015
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_658_2015_WEB.pdf (24.3 kB) (24.3 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 246/2015. Dátum začatia konania 05.03.2015, dátum zverejnenie 06.03.2015
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_246_2015_WEB.pdf (26.4 kB) (26.4 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 245/2015. Dátum začatia konania 05.03.2015, dátum zverejnenie 06.03.2015.
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_245_2015_WEB.pdf (25.4 kB) (25.4 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 55/2015. Dátum začatia konania 20.01.2015, dátum zverejnenie 20.01.2015
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_55_2015_WEB.pdf (30.6 kB) (30.6 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 261/2014. Dátum začatia konania 01.10.2014, dátum zverejnenie 01.10.2014.
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_261_2014_WEB.pdf (34.5 kB) (34.5 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 147/2014. Dátum začatia konania 28.02.2014, dátum zverejnenie 04.03.2014.
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_147_2014_WEB.pdf (20.2 kB) (20.2 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 154/2014. Dátum začatia konania 27.02.2014, dátum zverejnenie 27.02.2014.
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_154_2014_WEB.pdf (20.2 kB) (20.2 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 104/2014. Dátum začatia konania 20.01.2014, dátum zverejnenie 23.01.2014.
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_104_2014_WEB.pdf (20.1 kB) (20.1 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 291/2013. Dátum začatia konania 29.11.2013, dátum zverejnenie 02.12.2013.
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_291_2013_WEB.pdf (20.2 kB) (20.2 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 256/2013. Dátum začatia konania 17.10.2013, dátum zverejnenie 17.10.2013.
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_256_2013_WEB.pdf (20.4 kB) (20.4 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 251/2013. Dátum začatia konania 03.10.2013, dátum zverejnenie 03.10.2013.
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_251_2013_WEB.pdf (20.6 kB) (20.6 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 250/2013. Dátum začatia konania 03.10.2013, dátum zverejnenie 03.10.2013.
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_250_2013_WEB.pdf (20.8 kB) (20.8 kB)

 
Informácia o začatí správneho konania č. j. 238/2013. Dátum začatia konania 19.09.2013, dátum zverejnenie 19.09.2013.
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_238_2013_WEB.pdf (18 kB) (18 kB)

 
Informácia o začatí správneho konania č. j. 649/2013. Dátum začatia konania 06.03.2013, dátum zverejnenie 06.03.2013.
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_649_2013_WEB.pdf (20.2 kB) (20.2 kB)

 
Informácia o začatí správneho konania č. j. 618/2013. Dátum začatia konania 04.03.2013, dátum zverejnenie 04.03.2013.
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_618_2013_WEB.pdf (20.1 kB) (20.1 kB)

 
Informácia o začatí správneho konania č. j. 50/2013. Dátum začatia konania 02.01.2013, dátum zverejnenie 03.01.2013.
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_50_2013.pdf (20.2 kB) (20.2 kB)

 

dnes je: 27.5.2019

meniny má: Iveta

webygroup
ÚvodÚvodná stránka